San Sebastián

As kranteman is ’t best raar at je sels onderwerp in ’t nijs binne, maar ik mot ’t d’r dos nag even over hewwe. Soa’t jim meskien lezen of hoord hewwe, hew ik ’n beurs toewezen kregen. Ik mâg twee maanden naar ’t Baskise San Sebastián om der te werken an myn literêre debút, ’Blau fan dagen, griis fan onrust’. De útsinding fynt plak in ’t kader fan ’t literêre  útwisselingsprojekt Oare Wurden / Other Words. 

Verplaatst...

De  columns 'flessepost' tot 1 augustus 2016 zijn verplaatst naar het archief.

Soa lang at ik leef

Op ’n sonnige winterdâg, eerder dut jaar, brocht de boade de Minister syn daaglikse post. Hij sat krekt an de koffy.’n Nije dâg, ’n nije stapel post: weer ’n heel rezimint an fersoeken en  smeekbedes fan boeren en búttenloi, fan ’t gepeupel út de úthoeken fan syn koaninkryk. Een brief stak d’r út: ’t mooiste hândskrift, en met de duurste lak fersegeld. De Minister nam ’n slok koffy.

Primark

Ik hou fan kringloopwinkels. Ik hou fan kringloopwinkels soa’t anderen houwe fan pretparken (ik hou niet fan pretparken). ’n Goed inrichte en fersorgde kringloopwinkel is as ’n pretpark foor mij: d’r is fan alles te beleven en te ontdekken. De adrenalinekick die’t je in de achtbaan hewwe kinne, hew ik at ik wat moois en onferwachts tun ’t liif loop. Mînsen fan allerhande slag komme d’r foor ’t selde as jou. En soms motte je even op ’n ander wachte. (Pluspunt foor de kringloopwinkel: at ’t goed is komme je d’r niet mislik weer út, soa as bij ’n achtbaan.  Al falt dat nooit helendal út te slútten.)

Ansoek

Se satten al goed ’n uur bij ôns, tegaar op de bank, doe’t M. saai: “Wij motte jim ok nag wat fertelle…,” folgd deur ’n groate grijns, bij baide. “Wat dan? Wat?” saaien B. en ik toegelyk. Se houden de spanning d’r even in, wilens se liefdefolle blikken útwisselden.“Kom op, fertel ‘t, wat is ’t nijs?!” 

Stad Niks

At een my frage sou wat ’t allermooiste plak op de hele wereld is sou ik negen fan de tien keer sêge: Swarte Haan. Swarte Haan is folmaakt, perfekt. Ryk an de eerlike grillen fan de netuur, an wyn die’t om de oren en deur ’t hart soest. Swarte Haan is de eeuwige belofte, ’t plak fan de hoop.

Casa Roswitha

Wy satten lekker in de tún, sundeg, in ’t sontsy die’t him deuze seumer nag maar môndsysmaat sien laat. Soawaar kon ’t even. Ik had ’t met ôns hait en mim over hur ankommende fekânsy. Spanje fansels, dat lând sit in hur hart baiteld. En omdat ik fan pakweg myn dârde ant myn achttynde elk jaar met hur metweest hew, sit ’t ok ’n bitsy in myn hart. Al bin ik d’r derna niet weer weest, bedink ik my nou. Wy haalden herinnerings op.

Bildtse Post