Bildtspraak

Alles het 'n begin en 'n eand

Door de redactie van de Bildtse Post

Wat is 't spitig dat de Bildtse Post gyn opfolger fine kin. 't Sil 'n gemis weze foor de hele Bildtse taal dink ik. Derdeur sil ik ok niet myn 25 jaar kollums skrive hale, maar toch hew ik 21 jaar lang in 'e weer weest om hier wat del te setten.

De rooie draad in myn ferhalen waar meestentiids de netuur wer't 't om gong. En der wil ik jim fandaag ok in metnimme.

Op een fan die werme dagen - ik sat achter in de tún wat te lezen - kwam 'n jong reebokky op nag gyn twee meter ôfstand fan mij, drok doende en etend fan de sugedissels. Even sâg-y mij der sitten, maar rustig kaude-y feerder, niet skrikachtig of wat ok maar. Ik bleef sels ok heel stil sitten en bewonderde de enorme glâns fan syn huud in 't folle sonlicht. 't Sâg d'r út al waar-y oalyd! 't Waar soa'n momint wer't je folop fan geniete kinne.

Gelukkig is de korona wat op syn retoer en derdeur worre de goedkope flygraizen elke dâg al weer folop en kleurryk in de dagbladen anboaden. Met as gefolg lange rijen wachtenden foor de balys op Skiphol.

In de tiid dat alles sloaten waar, waar 't drok an de Ouwe-Dyk. 't Waar faak even 'n 'uitje' omdat se nergens âns terecht konnen. Gelukkig foor de mînsen die't hur bestaan en inkomsten in de horeka hewwe, kinne de terrassen weer open en dat maakt 't allegaar 'n bitsy roaskleuriger. En al sil 't niet een-twee-drie allegaar weer op order weze, wij gaan de goeie kant weer út.

Feul húzzen die't te koop staan an de Bildtdiken worre ferkocht an mînsen die't de drokte fan de steden ontfluchte om hier nag de rust en de rúmte te finen. En hopelik houwe wij dat ok soa. An de Ouwe-Dyk binne de leste jaren ferskaidene húzzen deur frôly kocht. Dus doe't ik dat an een fan de kinnissen fertelde en der bij saai dat 't aansen niet meer Ouwe-Dyk weze sou maar Frouwe-Dyk, waar 't antwoord dat 't dan wel Ouwe-Frouwedyk worre sou! Nou ja, ok goed!

Beste mînsen, hier aindige na 21 jaar myn ferhalen! Ik wil jim allegaar heel feul goeds wînse foor nou en in de toekomst.

Janne

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl