Bildtspraak

Dâg

Door de redactie van de Bildtse Post

Guster ferdween myn dâg. Hij had d’r krekt soa goed niet weze kinnen. Ik had gyn heel strak plan, en inenen waar-y weg. Ik had wel wat te doen, maar kinlik waar alles krekt niet dringend genog. Ik hew him niet eens aktyf ferkwist. Hij dreef fort, dik en smerig, as ’n oalyflek of as lava. En doe inenen waar hij om.

’t Waar niet myn skuld. Ik kwam fan ’t bêd ôf en at myn eten op, krekt ‘t selde as âns. Ik sat even bútten met ’n bakky koffy en doe waar ’t tiid foor luns. Ik weet ok niet hoe’t dat kwam. Na ‘t eten keek ik ’n filmtsy op Youtube en doe waar ’t fier uur.
Ik besloat wat fan myn dâg te maken en begon an ’n e-post foor myn werk. Halverwege begreep ik dat ik gyn tiid genog had om hier echt foor te sitten. Ik ferwiderde ’t bericht. Doe opende ik ’n e-post over ’n ankête. Meskien kon ik fandaag wel ‘n ânder helpe. Maar’t waar soa’n ankête die’t je niet fertelt hoe lang at die weze sil. Hij ging maar deur. Ik wil best helpe, maar dut waar te bot. Ik brak him ôf op pagina elf.

Doe waar ’t etenstiid. Ik had helendal gyn sin an eten, maar dat waar nou een keer om hoe laat at ’t waar. Na eten overdocht ik de sinloaze ferspilling fan de dâg. Doe’t ’t half elf waar, en te laat, besloat ik dat ’t nag niet te laat waar. As kompinsasy skoat ik in aksy.
Ik sou ’t jassy opberge, der’t ik de forige daags strooipoeier op deen had, om dat klaine fetplak, dat op ‘t revêr sat, d’r út te krijen. Foor ’t ferwideren fan ’t poeier had ik de stofsuger noadig. Die ston helendal achter in ’t huus. Ik sette him op de sachte stand, soog ’t poeier weg en houde ’t jassy omhoog. Ik konstateerde dat ‘t plak ferdwenen waar. Dat werkt dos maar mooi. Ik hong ’t jassy op ’n stokky en in de kas. Doe daan ik de kas dicht.

Omdat ik nou de smaak te pakken had, besloat ik nag wat út te printen. Maar ’t liep al teugen twaalven. Ik sou ’t fansels niet meer leze kinne. Ik ferstuurde de printopdracht maar sou dan ’t risseltaat môrn wel in de printer fine. Je motte ok niet te feul fan jesels frage.

Johan de Jong

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl