Bildtspraak

Eek

Door de redactie van de Bildtse Post

Op een fan die och soa hite dagen fan’t seumer gong ik foor ôns mim om boadskip. Se had alles keurig op ’n lissy skreven. Maar d’r satten ok produkten bij die’t ik sels nooit koop. Dat ’t waar even soeken in ’e groate súppermet.

. Ik dangelde der om al waar ik met ’n speurtocht doende. En ik mot eerlik sêge: sommige produkten laaien loochys bijnander, maar ’t waar ok wel ’s ’n hele toer om wat te finen. Dan ferwachtte ik dat soks der lêge sou, maar dan most ik dochs na de ândere kant fan ’e winkel. Maar goed, hier hewwe fast deskundigen over gaar weest.

Op een produkt na had ik alles in ’t winkelkarrechy lêgen. Ik socht my werklik ’n slâg in ’e rondte. Bij eandysbeslút maar even ’n metwerkster frage: “Goeie, wer kin ik hier de eek fine?” De frou houde even op met ’t bijfullen, gong overeand en saai: “Jo bedoele de jittik?”
Kyk, dat is teugen ’t sere Bildtse been, h’n. Wij binne hier blikstynders op ’t Bildt. “Ni”, saai ik aigenwiis, “dat bedoel ik niet. Ik bedoel eek.” Fansels wou ik ok gyn lijen met hur hewwe. D’r is ommers al 'n prot ellinde op ’e wereld met soafeul eekmigers.
En trouwens, hoe kwam ik âns an ’n fles eek? Dat ik bleef fryndlik en gong wat met de frou met. “Ja, jim, as Friezen, sêge jittik”, deen ik diplomatyk, “maar wij sêge hier eek. Maar wij bedoele baidegaar ’t selde.”

Sij liep rechtstreeks na de gang der’t de eek ston en wees ’t my an. Maar d’r ston soawel witte as brúnne eek. “Eek!”, skrok ik, “welke kleur brúkt se nou?” Even belle kon ok niet, want ôns mim het gyn metnimtillefoan. Om gyn gesoademiter te krijen met diskriminasy wat ommers al ’n hut an ’e order is in ôns lând, koas ik foor failighyd: de brúnne.
Doe’t ik in ’e auto stapte, docht ik nag even an ’t woord eek. Wat is dat evensoagoed dochs ’n mooi Bildts woord. Ik nam my foor om tena daagliks ’t woord eek te brúkken. Befoorbeeld: “Hest al even sien wat foor weer wy ’t weekeand krije, Jan?” en dat ik dan sêg: “Nou, ik loof dat ’t weer eek-weer wort.” En dat ik dan ’t beskaid krij: “Oh, wat suur.” En dat klopt dan weer as ’n swellene finger. Ok der kinne je trouwens eek op doen, hew ik wel ’s hoord.

Jan de Groot

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl