Bildtspraak

Ferdwenen

Door de redactie van de Bildtse Post

In de tún fan de boereplaats Feldsorg, Middelweg Oast 116 in St.-Anne, tussen de bomen, stonnen twee goatenizerne beelden. ’t Binne goatenizerne beelden die’t folgens mij de beskerm-goadinnen Demeter, goadin fan de landbou en Seres, de goadin fan de akkerbou en meer in ‘t besonder de goadin fan ’t graan foorstelle motte. Hoe’t die beelden in de tún fan de plaats Feldsorg kommen binne is ’n apart ferhaal.

Nou is d’r over deuze beelden ’n leginde. Die leginde sait dat de beelden niet toegelyk út de tún fan Feldsorg weghaald worre mâge. At se na de forver motte om opknapt te worren motte se een foor een na de forver toe. Niet tegaar in een loop na de forver toe.

At se toegelyk út de tún haald worre dan sil folgens die leginde de plaats ôfbrânde. Maar nou is de plaats ferkocht. De baide beelden binne út de tún haald deur wie? Gelukkig is de plaats niet ôfbrând. Maar d’r is gyneen die’t sien het wie’t de beelden út de tún haald het, sêge se!

Maar at gyneen ’t sien het dat die baide beelden út de tún haald binne… Wer binne se dan bleven? Baide beelden tegaar naar ’n foor hur freemd plak. Wer sou dat plak weze kinne? Sou de leste beweuner fan de plaats de baide beelden metnommen hewwe na syn nije adres? Maar dan mot-y help had hewwe want de beelden binne fan goatenizeren en dus soa swaar as load, een man kin dat nooit alleen foornander kregen hewwe. Het de nije aigner de beelden ferdonkeremaand om ôns straks te ferrassen met ’n opstelling fan de mooi opknapte beelden op hur ouwe plak?

Maar dan komt de Bildtse Post fan 15 jannewary. Naast ‘t meer dan goeie nijs dat ’t wapen fan ’t Bildt en de Bildtse flâg foor de streek bewaard blyft! Met de Bildtse wapens op de mooie palen, die’t om ’t Bildt hine staan ’n dik stik butter in de brij.

’n Rúm plak is op ’t eerste blâd fan de krant inrêden foor ’t nije wapen fan de gemeente Waddenhoek. In dat wapen is nagal ‘n arig plak inrêden foor de goadinnen Minerva en Seres. Baide goadinnen die’t út de tún fan Feldsorg ferdwenen binne. Se houwe ’t skild met ’n doadlopende dyk fast.

Het ’t een met ’t ânder te maken? Is de gemeente in de tún fan Feldsorg weest? Fine wij de beelden in Franeker werom? Hewwe se as foorbeeld foor ’t nije wapen diend? Het de gemeente Waddenhoek nag wat foor de Bilkerts in ’t fat sitten met de beelden? At se die beelden temînsen hewwe?

Al is ’t wel heel toefallig dat de beelden die’t út de tún fan Feldsorg ferdwenen binne, in ’t wapen fan de gemeente Waddenhoek opdúkke. Ik bin benijd wer’t de ferdwenene beelden eandsybeslút foor ‘t licht komme sille.

Aldert Cuperus

’t Nije wapen fan Waadhoeke.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl