Flessepost

Ik en hondertdúzzend

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
’t Regent, en dat geeft ’t azc ’n nag triestere anblik as normaal. Ik sit bij de resepsy te wachten ant ik ophaald wor. ’n Groepy kines tuurt met de hannen tun ’t glâs fan búttenen na binnen. Soa nou en dan doen se de deur open, maar al gau staat de bewaker bij hur. ’Wat had ik nou gezegd jongens?’ De man – imposant postuur – gromt as ’n waakhônd naar se. De kines lache, ondanks de regen allegaar in korte broek en t-sjurtsys, naaie gau út. De bewaker glimlacht wat en gaat weer sitten. ’n Daagliks ritueel, dut kat en muus-spul, begryp ik wel.

Dan wor ik ophaald. Geartsy van der Veen, theatermaker, nimt my met naar een fan de stakerrefens op ’t terrain. De kines sirkele om ôns hine. Een wil ôns ’n paraplú boven ’t hoofd houwe. Trots dat-y ’n taak ferfulle mâg steekty ’t gele ding soa hoog mooglik de lucht in. Geartsy en ik motte foorover lopend feerder – ’t jonky is maar klain – om gyn punt fan de plu in ’t oog te krijen.
Wy komme an bij kerrefen nummer 100, ogen nag intakt. Fan búttenen ’n kerrefen as alle anderen hier op ’t terrain, fan binnen omboud tot kûnstinstallasy, ’Ik en honderdduizend’. Tegaar met ’n Syrise hait, mim en folwossen seun mâge wy d’r in.
An baide lange kanten fan de kerrefen staan twee stoeltsys tunover nander. D’r komt geruststellende ambient-mezyk út ’n paar speakers. Wy nimme plak. Ik naast de seun. Recht tunover my syn mim, skeef tunover my de hait.Tussen ôns in sit ’n glâsplaat.
Dan begint ’t. ’t Is d’r piknacht, maar soa nou en dan gaat ’n spot boven een fan ôns an. Sonder dat ik de anderen sien kin, sien se myn gesicht in ’t folle licht. At de spot boven mij útgaat, gaat-y even later boven ’n ander an, en mâge wij – ’t foelt as ’n privileezje – de ander ankike. Na wat eerste onwinnige menútten – alle fier sitte wy d’r met ’n glimlach op ’t gesicht, om fryndlik te likenen foor wie’t je bekykt – wort ’t wat normaler. Foelt elkeneen dat je niet per sé hoeve te lachen. En sien je ’t gesicht fan de ander. De diepe groeven fan de frou tunover my, die’t ok hur best niet meer doet om te lachen. Sij sien de diepe groeven in myn gesicht. De  rônfels op myn foorhoofd deden de seun dinken an de Eufraat, de rivier der’t se in Syrië an weunden, sil-y later sêge, at ik met alle geweld metkomme mot naar hur kerrefen om thee te drinken.
De glâsplaat tussen ôns in sorgt, deur ’n spel fan licht, foor ’n besonder effekt. At ik de frou ankyk sien ik de weerspigeling fan mysels der as ’t ware overhine lait. Fâle wy samen. Binne wy gelyk.
Na ’n kertier staan wy weer bútten, ontregeld, foldaan. ’t Regent nag altyd. ’Very good, very good,’ sait hait Assad tun Lisa Corsten, de andere theatermaker die’t dut projekt bedocht het. Lisa wil wete werom hij ’t soa goed fon. Assad – ’t Ingels amper mâns – wriift syn baide wiisfingers tunnander an. ’One. We are one, as people. One.’

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columns



Buienradar.nl