Bildtspraak

Klisjees

Door de redactie van de Bildtse Post

Neffens mij waar ik nergens allergys foor. Meende ik… Dochs kwam ik d’r lessen achter dat ik ergens allergys foor bin. ’t Blykt dat ik niet teugen die flauwe klisjees kin, die’t mînsen sêge om, op hur menier, grappig te wezen. Maar ik fyn dut helendàl niet grappig. Fooral at je ônderstaande klisjees gau ’s hore.

*Bij ’t pinnen: Hest nag wat foor mij overhouwen?

*Mot d’r ’n glâs bij ’t flessy bier? Ni, ’t sit al in ’n glâs.

*Alles goed, jonge? Ni, twee fout.

*Die twintig sint is foor de kynderwagen.

*Hoe is ’t? Och, met minne mînsen gaat ’t altyd goed.

*Bij koffymelk: mâg ik de koe even?

*Bij ‘t horen fan ‘n sirene: se komme om dij te halen, Jan.

*Soa, eerst even ’n paar uurtsys slape en dan gaan ik op bêd.

*Mag ik ’n fraag stelle? Dat doest al.

*Ik sil even kike at ik nag wel ’n jonky bin.

*Bier bestelle: Mâg ik wel tien? Wat? Koffy?

*Hoe is ’t? Motst soa maar dinke: onkruud fergaat niet.

*Gaastou op fekânsy? Hest dyn hannen naamlik al inpakt.

*Doen jim dut even? Jim? Jim weunt in Teksas.

*Ferdikke, ik bin wat kwyt. Ja, dyn ferstand.

*Mot even naar ’t hússy, hoor. Even na myn aigen gesijk lústere.

*Hoe gaat ’t? Utsteekber.

*Wat is ’t hier stil… Nou, nou niet meer…

*Bistou na de kapper weest? Wanneer make se ’t ôf?

*Dut nije jassy is seker fan echt ferkensleer. De kop sit d’r nag op.

 

Brúkke jim deuze klisjees ok wel ’s? Wille jim dat dan niet meer doen wer’t ik bij bin? Asjeblyft… Och soa bedankt.

Jan de Groot

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columns