Bildtspraak

Nij rijbewiis

Door de redactie van de Bildtse Post

‘t Duurt mînstens fier maanden, fertelden se mij. Maar faker nag fijf of nag langer. ‘t Skiet der bij de RWD gyn donder op. Sonder rijbewiis rije mot men niet wille.

Doe’t ik dan ok ‘n brief kreeg fan RWD, dat myn rijbewiis over fier maanden ferlopen weze sou, bin ik drekt na de ôfdeling Burgerzaken in ‘t gemeentehuus fan Waddenhoek gaan. Om rije te mâgen, motte je rijgeskikt weze, dut betekent geestlik en lichaamlik in staat om te rijen. Der most ‘n ‘Gesondhydsferklaring Rijbewijs75+’ komme.

Die motte je kope en infulle en is online te krijen. Dat gaat fia ‘mijncbr.nl’ en je hewwe ‘n DigiD met sms-kontrôle noadig om in te loggen. Hoe’t dat werkt kin men gewaar worre op ‘digid.nl’. Doe waar ‘t bij mij al over. Feul te moeilik allegaar.
Soa’n formuliertsy kon ok gewoan bij ‘t gemeentehuus an ‘t loket kocht worre. Met dat pepier most ik naar ‘n kontrolerend arts. Myn aigen dokter doet ‘t niet, maar hij kon mij wel ‘n ânder adres geve.

Achter ‘t belastingkantoor in Luwt staat ‘n gebou ‘De Overdekte’. ‘t Is ‘n kantorekompleks op ‘t plak der’t froeger ‘t swimbad ‘De Overdekte’ waar. Dat waar niet soa moeilik te finen. Ik had ‘n ôfspraak om halfdrie de ândere daags en waar der goed op ‘e tiid. Most wachte tot tien menútten foor drieën, doe waar ik an de beurt. ‘Erms en benen kinne jou goed bewege’, froeg de dokter. Ja hoor, best. ‘Dan even de ogentest’, saai hij. Linker oog ôfdekke, dan ‘t rechter. ‘Prima’, saai hij, ‘jou hoeve gyn bril op’.
Hij fulde de gesondhydsferklaring met ‘n groate swaai in en doude ‘t deur ‘n faks. Doe kwam ‘t op ‘n hoge stapel met ândere pepieren te lêgen. Klaar. Fijf menútten later ston ik weer búttendeur. Fier dagen later kwam ‘t bericht fan de RWD dat ik myn nije rijbewiis wel op ‘t gemeentehuus ophale kon. In ‘e bús ‘n paar nije pasfotootsys. Ik ston d’r mooi gekleurd op. Fier maanden foordat ‘t rijbewiis ferlopen weze sou, waar ik klaar.

Groats liep ik met ‘t nije rijbewiis en op halfhoge hakken deur de stâd. In ‘n staichy met gele steentsjes knoffele ik over ‘t ankel, kon myn evenwicht niet beware en laai met een klap op ‘e stenen. Myn êrmtak sloeg ‘t eerst op ‘e grônd.
Fan pyn bleef ik ‘n hutsy op ‘e rûg lêgen. Alles deed mij seer, maar de êrmtak ‘t meest. ‘n Oud mantsy holp mij weer overeand. ‘n Jonge frou het mij met myn aigen auto thúsbrocht. De êrmtak swol op en worde soa dik as ‘n oalyfantepoat. Fan oksel tot hând helendal blau. Sels achter ‘t stuur kin ik foorlopig wel fergete!
Krekt op tiid ‘t rijbewiis haald.

Simy7*

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl