Bildtspraak

Trap

Door de redactie van de Bildtse Post

“Kom”, dink ik inenen, “laat ik in de pauze fan ’t werk eventsys na Kapenga Meubelen koiere foor ’n nije tillefizykas.” Al spitig trouwens dat d’r in St.-Anne gyn meubelsaak meer sit. Dochs het Kapenga Bildtse roets en derom kies ik ok foor die saak.

An ’n metwerker der fraag ik wer’t ik presys de tillefizymeubels fine kin. Syn antwoord fernúvvert mij: “Overal, mijnheer.” Hoesoa overal!? Soa lang hew ik nou ok weer niet pauze. Maar goed, eerst strún ik wat ônder om en derna gaan ik na bovenen.
Ik kom heel wat kassys teugen, maar gyneen is mij naar ’t sin. Derom beslút ik om maar weer werom naar ’t werk te gaan.
Maar motst mene dat ik die trap werom fine kin. In die ongelooflik groate rúmte kom ik in allegaar ferskillende klaine rúmtes met banken, lampen, kassys en noem maar op, maar nergens kin ik die frekte trap werom fine. “Die trap hewwe se dochs niet inenen weghaald?”, is myn halfwize gedachte. Fansels niet. Maar hoe kom ik d’r nou út? ’t Is ’n waar doalhof foor mij.

Maar dan komt d’r gelukkig ’n metwerkster op mij ôf. Sij siet mij de hele tiid omdangelen, soa sait se en fraagt at sij mij ergens met helpe kin. Se dinkt fast dat se wat an mij ferkope kin. “Ja, ik soek ’n trap.” Dut antwoord ferwacht se niet en ik dink dan ok dat sij sêge sil dat se gyn trappen ferkope. Maar ik bin hur foor en sêg dat ik de trap naar ônderen niet fine kin. Sij loadst mij na de trap toe. Nag nooit bin ik soa heerlik fan ’n trap lopen.

Wat hestou hier fan leerd, Jan? Dat ik tena bôlkrúmmels út myn bôltrompy achter mij dellêge mot, soadat ik de weg tena werom fine kin? Doen nou niet altiten soa halfwiis. Maar sou ik nou werklik de enigste weze die’t der ooit ferdwaald is? Dat wil mij niet an.
Maar ’t sou seker niet ferkeerd weze at Kapenga bordys ophangt om mînsen werom na de trap te loadsen. Of sou ’t dochs echt met myn oriïntasygefoel te krijen hewwe? Fast. Want ik weet fan mijsels maar al te goed dat ik ’n oriïntasygefoel hew as ’n spaarferken.

Jan de Groot

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl