Bildtspraak

Wagenveld

Door de redactie van de Bildtse Post

Ik hè ’t hier in Bildtspraak al ’s faker over de femily Krottje had. Dat sil nou weer, want ik hè as genealoog fan die oer-Bildtse femily wat nijs ontdekt.

Deur de eeuwen hine begon ’n stikminnig Krottjes ’n ândere achternaam te brúkken (der waar idereen foor 1811 frij in). Goeie foorbeelden binne Myntsy Jous die’t ’m om 1740 hine Koning noemde en Hindrik Dirks die’t fan 1755 ôf as Bosje deur ’t leven gong. Fan him stamme alle mînsen met die achternaam ôf. Andere femilys die’t in ’n rechte, manlike lyn fia Krodde en Crod ant stamfader Cornelis Cornelis Croddenbosch werom gaan, binne befoorbeeld Bosma, Bush, Crotjee, Keuning, Kooi, Kooij, Krotje, Krotjer, Krottjé, Westerhuis en Van der Zee.

Maar nou waar d’r in 1755 ’n Inne Gerryts Krottje die’t in ’e achtkantige kerk fan St.-Anne troude met Grytsy Gerryts. Sij lieten hur kines niet dope en dan is ’t foor ’n genealoog lastig om ’t wie, wêr en wanneer te bewizen.
Maar goddank, fier fan ’e fijf sturven na de infoering fan ’e burgerlike stand in 1811 en soa komme wy dan dos nag frij eenfoudig an ’e weet wie’t ’e ouweloi waren fan Gerryt, Houky, Geertsy en Berend. De eksakte geboortedatum fan deuze fier kines worre wy gewaar in ’e kerkeboeken der’t ’e belidenissen in optekend binne. ’t Fijfde kyn laai dwars. Hij sturf foor 1811 en dee gyn belidenis. Hij hytte Klaas en om syn aigensinnigens nag meer klimtoan te geven, noemde hij ’m niet Krottje maar Wagenveld.
Klaas troude in 1785 met Aaltsy Harmens Brik en sij kregen ses kines fan wie fier seunen de folwassen leeftiid beraikten. Seun Harmen wou en sou in 1820 trouwe, maar dan most-y eerst wel eventsys antoane kinne dat syn hait en mim sturven waren en dat-y ’n seun waar fan Klaas Innes Wagenveld en Aaltsy Harmens Brik. Dus most-y, doe’t ’e fijf in ’e klok sat, na de netaris om ’n akte fan bekindhyd op te stellen.
Hij nam getugen met die’t, allegaar kreas in ’t sundegse pak, stellig ferklaarden dat syn hait Klaas Innes Wagenveld hytte en dat die in 1808 overleden waar. De getugen waren Gerryt Innes Krottje, Berend Innes Krottje en Inne Klazes Wagenveld. Allegaar femily! Om krekt te wezen: twee ommes en ’n broer.

Werom noemde Klaas Innes ’m Wagenveld? Na syn mims femily? ’t Is onbekind at Grytsy Gerryts Bildts bloed had. Kwam se fan Luwt? De achternaam Wagenveld waar unyk en kwam in ’e achttynde eeuw alleen dêr foor. D’r strúnde om 1700 hine ’n Gerryt in ’e Frise hoofdstâd om die’t ’m Wagenvelt noemde. Hij komt in ’e boeken ok foor as Geert en een keer as Gert.
Syn dochter Grytsy troude in 1703. ’t Sou soamaar kinne dat deuze Grytsy fernoemd is deur ’n tantesêger die’t ok Gerryt hytte. De teory hout stand, maar ’t bewiis is d’r niet. ’t Glâs is niet helder, maar moeilike stamboomsaken hè wel gau ’s ’n simpele oplossing: ’t likent ’r op dat ’e seun fan syn mim fernommen het dat sij Luwterse wuttels hadde. Klaas hoorde ’t an, fon ’e naam mooi en noemde ’m soa.

’n Achterklainseun fan Klaas Wagenveld ferfoer in 1881 fan St.-Anne na Belkum dat-y negen jaar later ferroilde foor ’t Grunninger lând en fan der út weg emigreerde hij in 1892 na de Ferenigde Staten fan Amerika. Inne Erryns Wagenveld worde John Wagenvelt en fon in ’t plakky Dorr in Allegan County, Michigan syn frou.
Der kwammen de kines ter wereld: Jessie, Raymond, Andrew, Rena (noemd na bep Rainsky), Tillie, Ricka en Orrie (noemd na pake Erryn). Sij hè op hur beurt foor nag meer nasaten sorgd. In Michigan weune op ’t stoit dat ik dut skriif en op ’t momint dat jou dut leze, nakommelingen fan ’e Stannebuurtster Klaas Innes Krottje ni, Wagenveld.

Douwe Zwart

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl