Cultuur

Bildtse ferhalen in jubileumboek Skriuwersboun

Door de redactie van de Bildtse Post

Op donderdeg 14 novimber fierde It Skriuwersboun in Grou hur 50-jareg bestaan. Ter gelegenhyd fan dut fait ferskeen d’r ’n jubileumboek met 50 ferhalen. Derbij ok twee Bildtse, fan de hând fan Talea Jansma en Hein Jaap Hilarides.

De helft fan de 120 leden kwam na Grou foor de fiering fan ’t jubileum fan de skriversbond. Der worde ok ’t jubileumboek presinteerd.
’t Bestuur had in ‘e maityd fan dut jaar ’n oproep deen an de leden om ’n ferhaal te skriven bij ’n tekening fan ’t niet bestaande weunplak ‘Nearnewâld’, maakt deur illustrator Laurens Bontes. De tekening formt de omslag fan ’t boek.

‘n Paar Bilkerts hewwe an die oproep gehoor geven. Skriver Hein Jaap Hilarides kreef ’n stik in ’t Fries, ‘De stap fan Anna Akkerman’. Talea Jansma skreef in ’t Bildts ‘’t Dorp’, werin ’n drone boven ’t dorp fan alles registreert. De ândere skrivers leverden ferhalen in ’t Fries, Nederlâns en Luwters an. ‘Nearnewâld’ is foor € 25 te koop in de boekhannel, bij de Afûk en bij Tresoar.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl