Cultuur

Kaartferkoop ‘Gedinke en Foorútsien’ gaat los

Door de redactie van de Bildtse Post

Op frijdeg 24 april en saterdeg 25 april sil an de Ouwe- en Nije-Dyk de muzikale theaterfoorstelling ‘Gedinke en Foorútsien’ opfoerd worre. ’n Klaine 100 frijwilligers binne al in ’t spier om d’r ’n geweldige belevenis fan te maken. Gedinke en Foorútsien is ’n inisjatyf fan brassband Blaast de Bazuin.

Wij make metnander ’n tocht die’t begint in ’t ferleden, in de oorlog, bij de plaats fan femily De Jong an Ouwe-Dyk 487. Wij gedinke hier de oorlog en sille ’n bitsy erfare hoe’t ’t waar, doe… Na ’n eenfoudig oorlogsmaal gaan wij de dyk út.
Onderweegs hore en sien wy fan alles. Wij staan stil bij wat gebeurd is. In de Kerk tussen de Dijken besinne wy ôns op ’t heden. Mezyk, beelden en ferhalen late ôns nadinke over fandaag de dâg. Want… Oorlog richt alle dagen nag ska an.
Gelukkig leve wij nou in frijhyd en dat kinne wij niet genog fiere. Fleurig ferfolge wij ôns tocht en met mezyk en dâns fiere wij de befrijding, op ’e dyk en bij de plaats fan femily Swart an Ouwe-Dyk 331.

De tocht fan oorlog na befrijding duurt fan 16.00 ant 22.00 uur. Omdat d’r ’n stik koierd wort over de Ouwe-Dyk is de tocht minder geskikt foor mînsen die’t min lope kinne. Maar d’r bin rôlstoelen beskikber foor wie’t dochs graag met wil.

Kaarten foor Gedinke en Foorútsien kinne fan maandeg 24 febrewary ôf besteld worre bij Anneke de Haan. Bestelle kin tillefoanys op tillefoannummer 0518403260 of an huus op ’t Kort Môrn 11 in Nij Altoenae.
De kosten binne €25,- (inklusyf eenfoudig oorlogsmaal). Na ontfangst fan betaling sture wij de toegangskaarten en de norige informasy.
Sien ok www.blaastdebazuin.nl

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl