Nieuws

Beuckelaer weer coronavrij na bijna 40 besmettingen

Door de redactie van de Bildtse Post

Zorgcentrum het Bildt is weer coronavrij. Medio december had Beuckelaer in St.-Anna te maken met een tweede uitbraak. Een kleine 40 bewoners en medewerkers raakten besmet met het virus. Het centrum is nu weer coronavrij, al zorgt de dreiging van de zogenaamde Britse variant van het virus ervoor dat men bijzonder waakzaam blijft.

Ageeth Visser.

Door Gerard de Jong


“Wy binne wer koroanafrij,” vertelt directeur Ageeth Visser van Zorgcentrum het Bildt. “Wy soene krekt dizze wike de regels wer wat ferromje, mar troch de driging fan de Britse fariant giet dat net troch. Dêr hawwe ferpleechhûzen dochs grutte eangst foar. Alle soarchorganisaasjes hawwe itselde belied: sa min mooglik risiko’s.”

In december hield het virus flink huis in Beuckelaer; de tweede uitbraak in het zorgcentrum, nadat men in april vorig jaar ook getroffen was en in lockdown ging. “Sa’n 19 bewenners en in selde oantal meiwurkers is yn desimber besmet rekke. Dat wie heftich. Gelokkich binne wy der frij goed en rap trochhinne kaam, mei troch de strangere regels. Dat hat wol holpen. Foar it personiel wie it swier. Sa’n fiif meiwurkers fan ús hawwe echt behoarlik siik west, dy ferwachtsje wy net gau werom.”

Er gloort hoop nu de vaccinatieprogramma’s worden uitgerold. “Dêrom is it ek wichtich dat wy koroana-frij binne, oars kinne de bewenners net faksinearre wurde. It ynintsjen fan it personiel rint al in pear wiken, dat giet moai troch. De measten hawwe de earste prik al hân.”

Visser put hoop uit de vaccinatieprogramma’s die spoedig van start gaan. De coronabesmettingen en de vele maatregelen eisen hun tol, zowel onder bewoners als het personeel. Visser: “Jo merke wol dat de minsken it swier hawwe. Guon bewenners binne drôvich troch de hiele situaasje. Foar de meiwurkers is it ek dreech: dy moatte de moed der ynhâlde, mar der is efkes minder gesellichheid. Der kin ek neat organisearre wurde. Jo moatte hjir elts momint fan de dei skerp wêze. Dat nimt wol wat. Mar wy hâlde it goed fol.”


Tags: Corona

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl