Nieuws

Raad keert zich tegen verzilting kleigebied

‘Bewaar ôns foor soute wînsbeelden die’t de agri-sektor om seep helpe’

Door de redactie van de Bildtse Post

Zout water moet in Noordwest-Fryslân buiten de dijken blijven. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad van Waadhoeke. Donderdag kwamen de meeste fracties in opstand tegen het idee van zilte teelt. Het is één van de opties die genoemd worden in de Agenda voor het Waddengebied 2050, de toekomstvisie van het Rijk en gemeenten op de Wadden. Volgens het college is er nog niets besloten en gaat de raad over wat er hier langs de kust gebeurt, maar diverse fracties waren er niet gerust op.

Door Gerard de Jong - De Agenda is de opvolger van de structuurvisie voor het Waddengebied. Het Rijk wil samen met betrokken gemeenten en organisaties tot een toekomstvisie komen op de Waddenzee en bijbehorende kuststrook. Het lijvige document houdt alle opties nog open, maar dat sommige überhaupt genoemd worden – zoals zilte teelt – is vooral de agri-sector een doorn in het oog.

Boerenorganisaties hebben in aanloop naar de behandeling van het stuk dan ook flink op de trom geslagen. Een verontwaardigde Nederlandse Akkerbouw Vereniging liet bij monde van Teun de Jong weten dat “de noordelijke kleischil volledig ondergeschikt gemaakt wordt aan de doelen voor de Waddenzee.” Daar tegenover staat de Waddenvereniging, die vindt dat er veel te weinig gedaan wordt om de natuurdoelen te halen. Lutz Jacobi: “Het kan niet zo zijn dat we steeds blijven roepen dat natuur en landschap belangrijk zijn, maar niet de keuzes durven te maken die nodig zijn om ze te beschermen.”

‘Klaai wort beton’ - Donderdag mocht de raad zich er over buigen, al was het woord eerst aan inspreker Tineke de Vries van LTO Noord (“Ik kom fan St.-Jabik dus doen ’t in ’t Bildts”): “’t Belang fan poatirpels is groat. Rob de Wijk fan Instituut Clingendael noemde ’t lessen nag de meest strategise sektor fan Nederland. Soa sou de regering ’t ok sien motte. Dut wînsbeeld is stoeld op hardnekkige misferstannen. Silte teelt sil altyd ’n niche blive. Deur fersilting gaat de hele booiem d’r an. Sout is ’n bedraiging. Klaai wort beton. Bewaar ôns foor soute wînsbeelden die’t deuze sektor om seep helpe.”

‘Pootaardappels wereldberoemd’ - Het CDA was het daar geheel mee eens. Raadslid Dorine Vlaar-Vroonland: “Tussen Koehool en Zwarte Haan zou een proef met verzilting gedaan kunnen worden, maar niet binnendijks. Onze pootaardappels zijn wereldberoemd. Zout water is een bedreiging voor de gewassen, en de agri-sector is onze belangrijkste sector.” Het CDA liet met een amendement een tekst aan de zienswijze van de gemeente toevoegen, die luidt: “Het binnendijks gebied van de gemeente Waadhoeke behoort - uit oogpunt van de pootaardappelteelt - tot het ‘beste lân fan d’ierde’. Dit akkerbouwgebied is van onschatbare waarde voor de wereldwijde voedselzekerheid en voor de lokale economie en mag niet bedreigd worden door het binnendijks kunstmatig creëren van zoetzoutwater overgangen.”

‘Alleen achteraf zout op aardappels’ - Het feit dat Waadhoeke niet had meegedaan aan een eerste, informele consultatieronde over het document was een slechte beurt, vonden enkele raadsleden. Ook het voorstel van het college om geen zienswijze in te dienen viel niet goed. Joke Osinga-Bonnema (VVD: “Mensen vergeten weleens om trots te zijn op de eigen dingen van waarde. Wij hebben het beste pootaardappelgebied van de wereld. Zouden ze dat weten, in Maastricht, of in Singapore? Dat moeten wij als Waadhoeke laten zien.”

Dat vond ook Douwe Kamstra (Gemeentebelangen): “Het is meer dan een gemiste kans dat onze gemeente niet heeft meegedaan aan de informele consultatieronde. Dit is ons gebied. Wat weten ze in Den Helder nu van pootaardappelen? Ja, dat ze er liever zout op doen als ze op hun bord liggen. Maar er zijn kansen hier, we zijn geen krimpregio. Dat moeten ze weten in Den Helder, Lauwersoog en in de Dollard. En graag pas achteraf zout op de aardappels.”

‘Afwegen belangen’ - Als enige liet Hanna van der Werff van SAM Waadhoeke een ander geluid horen. “Ik ben geboren en getogen bij de zeedijk. Ik heb er gespeeld, met kleine klompjes aan, maar ook liefdesverdriet verwerkt. Mijn band met het Wad is heel sterk. Het gebied kenmerkt zich door tegenstrijdige belangen, altijd al. De komst van de Afsluitdijk zorgde voor het verdwijnen van de vissersgemeenschap hier. Nu wordt toerisme en recreatie meer ontwikkeld, maar hebben bewoners er soms last van, en willen ondernemers ook verder kunnen. De Waddenvereniging vindt het beleidsarm, de boeren zien juist beleid waar ze op tegen zijn. Onze taak is het afwegen van belangen, zodat geen enkele partij het onderspit delft. We stellen nog niks vast. Dit is geen handtekening onder een plan om dijken door te steken. Wij gaan graag meepraten en meebesluiten.”

‘Prima vertrekpunt voor discussie’ - Wethouder Caroline de Pee zei dat de gemeenteraad de visie “een andere status toedicht dan het heeft”. “Deze visie is bedoeld om de dialoog op te starten, het is absoluut geen bedreiging. Het hoofddoel is duurzame ontwikkeling als natuurgebied en bescherming van het landschap. Dat is een prima vertrekpunt voor discussie. Er zijn nog geen keuzes gemaakt. Dit nodigt uit tot dialoog en die gaan we wat mij betreft ook voeren. U bepaalt nog altijd wat er in dit gebied gebeurt.”

Op SAM Waadhoeke na steunden alle partijen de amendementen van het CDA en Gemeentebelangen om namens de gemeente toch een zienswijze in te dienen.

Op 18 november wordt in Groningen de Waddendag gehouden. Dan geven jongeren van de Young Wadden Academy hun bevindingen over de ambities, dilemma’s en strategieën voor het Waddengebied.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl