Nieuws

Bildtse motermuzen toere met scootmobiels deur de regio

Door de redactie van Lokaal Nieuwsnet
Op woensdeg 22 july gong ’n groate groep Bildtse scootmobielers d’r op út. Tegaar forme se de Bildtse motermuzen. Woensdeg gong de rais na Slappeterp. ’n Ferslag.

“Doe’t ik dut bedocht had ik never nooit niet bedinke kinnen dat dut foor soafeul mînsen soa’n groate betekenis hewwe sou. ’t Is echt geweldig om te sien en te horen hoe’t de mînsen geniete en d’r binne foor mij geregeld ainepikefelmominten bij,” fertelt Betty Drost-Kamstra . “Niet allenig de deelnimmers maar ok ‘t thúsfront waardeert dut inisjatyf och soa.”
Plakboeken - “Ok al kinne wij as de blommen, ik hew nou woensdegoverdâgs even tiid foor mysels en bin mantelsorger ôf, fertelde een mij fleden week. En ik hoop dat jim dut nag heel lang anhouwe. En weetst’ wat ’t mooiste is, fan allegaar geniet ik sels nag ’t meest,” glundert Betty. “D’r worre al plakboeken maakt en d’r is al wakker hyn en weer beld om  erfarings fan fleden week út te wisselen. Wy binne ‘n hele besienswarighyd worren; d’r wort drok toeterd, wy roepe ‘kollega’s’na ferbij rijende moters en elk groet fryndlik na je en is heel beraidwillig.”
‘Failighyd foor alles’ - Fol fuur binne se; de scootmobilisten fan de Bildtse motermuzen. ’t Is ‘n heel getsjetter foor de Groate Kerk in St.-Jabik en de eerste groate rit, op na Slappeterp,  wort nag even goed deurnommen want failighyd gaat foor alles. “Bistou der wel ’s weest? Ik kom nooit feerder as Belkum dus ik weet niet at myn scootmobyl wel soa feer kin”, sait Lutske Hoekstra, die’t fandaag foor ’t eerst met is. “Ik fon ’t ferrekte spitig dat ik fleden week niet met kon. En ik waar soa bang dat myn nije scootmobyl niet op tiid komme sou want ik  wou ‘t fandaag niet misse fansels.”
Oud barrel - Griet Steensma slaakt ’n sucht fan ferlichting. ’t Ouwe barrel wat se had is inroild teugen ’n gloednijeneen, op hur anpaste driewieler met ’n beste fering soadat se soa min mooglik pyn het tidens de rit. Wy bewondere ‘m allegaar even en aigenlik binne wy der best wel ‘n bitsy jaloers op.
“Allegaar klaar, dan gaan wy”, roept Betty en Tienke Vis gaat, kompleet met hur houtene spigelaai, as ferkeersregeler op ‘e dyk staan. De auto út ‘e Westhoek weg wacht netsys en de sjeffeur siet alles met ’n groate grijns om ‘e snút an. ‘t Is ok ’n skitterend gesicht; de bonte stoet mînsen steekt ôf richting Mooie Paal.
Onderweegs fynt elk al gau syn plakky en worre de nijtsys deurnommen en wiist men nander op ‘e dingen die’t te sien binne. “Most ’s sien soa mooi at de irpels bloeie.” “Núvver soort juh, deuzen gaan allegaar naar ‘t búttenlând. Die dingen frete wij hier niet”.
‘Kielekiele’ - Wimmy fan ‘e theetún staat al op ôns te wachten en dirigeert de hele kolonne na hun plakky. D’r waar al kontakt weest soadat d’r reken met houwen worre kin, sait Betty  want d’r komt ‘n hele folksferhúzzing an. Niet elkeneen kin lope en dan mot de scootmobyl met d’r in kinne. Onder ‘t genot fan ’n bakky en ’n grau stik appel- of peretaart worre d’r wakker foto’s maakt, ferhalen  fan froeger deurnommen en herbeleefd en de weromrais deurpraat. D’r gane ‘n prot wegen na Rome en ’t is lang niet maklik om de beste en de meest failige d’r út te pikken want ’t is onderweegs nag wel ‘s kielekiele omdat de een de ‘gas’ wel ’s te faak los laat of dat men te dicht opnander rijt.
Flachys - “Wy gaan ’t skelpepadsy bij de Menamerfaart lâns weer werom,” beslist Dirk Vis. “Durt elkeneen dat want ’t is maar smâl”. Ja hoor, wy siene wel wer’t ’t skip strandt. Onderweegs wort drokt wuifd en twee achteropkommende fytsers blive even naast ôns rijen. “Wy saaien al teugen nander; dat sille de Bildtse motermuzen wel weze en doe’t wy dichterbij kwammen sâgen wy ’t flachy wel achterop de scootmobyl. Geweldig hoor!”

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl