Nieuws

Gemeenteraad aan de slag met duurzaamheidsagenda

‘Duorsume foaroprinners ferbine’

Door de redactie van de Bildtse Post

Komende dinsdag 2 juni praat de gemeenteraad in een kernsessie over de duurzaamheidsagenda. Het college van B&W maakt met deze concept-duurzaamheidagenda duidelijke beleidskeuzes. Deze duurzaamheidsagenda geeft richting aan hoe het college duurzaamheid wil integreren in beleid op basis van drie urgente thema’s: Energie, Groen en Afval.

Jan Dijkstra: “In protte fan ús ynwenners en ûndernimmers binne al op ûnderskate gebieten mei 't ferduorsumjen oan 'e gong.”

Corona legde de wereld en Fryslân vrijwel stil. Schieten we straks snel terug in het oude normaal of zien we nu meer het nut in van een schone, duurzame en groene leefomgeving? Wethouder Jan Dijkstra (FNP) denkt dat de coronacrisis mogelijk tot extra bewustwording leidt: “Miskien freegje minsken harren ôf oft se wol trije kear yn 't jier yn 't fleantúch stappe moatte. En oft we yn 'e winter wol beantsjes út Marokko keapje moatte, yn plastik ferpakking. Miskien wurde we ús no mear bewust fan it belang fan duorsumens.”

‘Doe wat met groen!’ - Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de uiteindelijke duurzaamheidsagenda. “Doe wat met groen!” was een van de eerste moties die de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Waadhoeke twee jaar geleden aannamen. Dijkstra voelde zich erdoor gesterkt.

Want hij maakt zich zorgen. Over de opwarming van de aarde, de smeltende poolkappen en het verlies aan soortenrijkdom. “Ik wol de wrâld foar ús bern better efterlitte. Ik ha in dochter yn Amearika en ien yn Austraalje en ek dêr is it simmers folle waarmer wurden. Yn Nederlân hast amper noch winters.”

De afgelopen twee jaar is in Waadhoeke gewerkt aan de Duurzaamheidsagenda. Met bewoners, ondernemers, agrariërs, natuurbeschermers en raadsleden. Waar hebben we het over als we het over duurzaamheid hebben? ‘It is fansels in breed begryp”, stelt Dijkstra vast. ,Alle boargers hawwe der in byld by. Mar 3 tema's binne dominant. Enerzjy, ôffal en grien. Dy hawwe in grutte ynfloed op de maatskippij. Dêrnjonken wol de gemeente sels it goede foarbyld jaan. Dêrom is it fjirde tema “sels oars” ferwurke yn dy trije.

‘Krêft fan feroaring leit by de maatskippij’ - Ook een gemeente als Waadhoeke levert haar bijdrage aan een duurzamer wereld. Dijkstra: “It ferdwinen fan bioferskaat en klimaatferoaring binne wrâldomfetsjend de meast driuwende problemen fan ús tiid. Mar de krêft fan feroaring leit yn de maatskippij. In protte fan ús ynwenners en ûndernimmers binne al op ûnderskate gebieten mei 't ferduorsumjen oan 'e gong. As gemeente wolle we dy foaroprinners mei-inoar ferbine, sadat der noch mear inisjativen fan de grûn komme.”

Iedereen maakt keuzes - Voor zowel Dijkstra als coördinator Duurzaamheid Marijke Hesseling is het duidelijk dat er nu een stap richting een duurzamer, groener toekomst moet worden gezet. En iedereen kan daarin eigen passende keuzes maken, vindt Hesseling: “Neem ik vandaag de fiets of de auto? Of ga ik thuis werken? Koop ik fruit in een plastic bakje of niet? De verandering ligt bij jezelf. En de keuzes die je maakt.” Dat is ook de gedachte achter de Duurzaamheidsagenda.

Voorbeeld geven - Het college stelt de raad voor niet alleen te verbinden, maar ook als gemeente zelf het goede voorbeeld geven. Zo zal, volgens het voorstel, al het nieuw aan te schaffen straatmeubilair circulair zijn. Dijkstra: “Minder plastik brûke” Dat wil zeggen dat het gemaakt moet zijn van hergebruikte grondstoffen. “Dan hoechst gjin granulaat oer de wrâldseeën te slepen.” Het streven is nu om 10% circulair in te kopen.
Dijkstra wil op den duur toe naar 20%. Natuurlijk hangt daar een prijskaartje aan, geeft hij toe. “It is hieltyd in kar dy'tst makkest. Elektryske gersmeanders binne miskien djoerder, mar faaks kin de wrâld net wachtsje.” 

Duurzaamheidsagenda is startdocument - Marijke Hesseling noemt de agenda een ‘discussiestuk en een startdocument”. “We maken het begrip duurzaamheid nu tastbaar. Dat maakt het ook mogelijk erover in gesprek te gaan.” Eerst is het aan de raad. Maar we blijven ook steeds in gesprek met inwoners. Hesseling: “Het is een agenda, die nooit af is. Er kunnen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen of er kunnen nieuwe technologieën komen.”

Energiecoach voor stimulans - Beiden vinden het belangrijk dat alle Waadhoekers kunnen meedoen met duurzaam. Dijkstra: “Duorsumens hat ek in sosjale komponint. Der is in kategory minsken dy't net mei dwaan kin, om't harren ynkommen te leech is. Of om't se ûnfoldwaande kennis hawwe.” Zij hebben ondersteuning nodig, bijvoorbeeld in de vorm van adviezen over energiebesparing in huis. Mogelijk kan een energiecoach hierin helpen.
Waadhoeke onderzoekt de mogelijkheden. Er zijn genoeg initiatieven die weinig kosten en bijdragen aan een duurzamer wereld. Dijkstra: ‘Ast in reintonne keapest, kinst reinwetter opheine. It heljen fan tegels út 'e tún is ek net sa dreech, mar wol o sa wichtich foar likernôch it opheinen fan wetter as it bioferskaat. Mar je moatte it allegear wol witte.”

Inspreken?
Belangstellenden kunnen de kernteambijeenkomst dinsdag om 19.30 uur online volgen via de  livestream www.waadhoeke.nl/gemeenteraad.
Insprekers kunnen zich vooraf melden via w.bruinsma@waadhoeke.nl.

Marijke Hesseling: “Iedereen maakt keuzes. Pak ik de fiets, de auto? Of werk ik thuis?”

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl