Nieuws

Netwerkcentrum de Opstap in St.-Jabik in voorjaar van start

‘Enerzy krije fan de dingen die’t je graag doen’

Door de redactie van de Bildtse Post

Een huiskamer waar Stjabuurtsters elkaar kunnen ontmoeten, met een atelier, moestuin en dieren. Met deze voorzieningen gaat het netwerkcentrum (NWC) de Opstap komend voorjaar in de voormalige openbare basisschool van St.-Jabik van start. De dagvoorziening moet een verbinding zijn tussen inwoners, zorg, lokale ondernemers en onderwijs. Voor projectleider en dorpsbewoner Bertina Algra komt een droom uit. “Ik hoop dat inweuners over ‘n paar jaar sêge: ik bin trots op dut dorp.”

Bertina Algra. (foto: Fempics)

Door Ellen Schat - Waar word jij blij van? Wat vind je écht leuk om te doen? Welke behoefte heb je als inwoner? Het zijn vragen die jeugdzorgwerker en kersvers projectleider van NWC de Opstap Bertina Algra (40) veel bezighouden. Ze veegt de kruimels van het ontbijt nog snel even van de keukentafel - tijdelijke thuiswerkplek - voor ze enthousiast over de komst van het netwerkcentrum vertelt.
Tijdens haar deeltijdstudie Social Work aan NHL Stenden en haar werk in de jeugdzorg raakte Bertina ervan doordrongen hoe belangrijk het is dat mensen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. “D’r binne best ’n prot mînsen die’t thús sitte, eensem binne en hur niet nuttig foele.” In St.-Jabik, waar ze sinds haar achttiende woont, is dit ook het geval. “D’r is niet feul betrokkenhyd onderling, foor de jeugd is d’r hest niks te doen, ferenings hewwe groate moeite om leden te krijen. Ik hoor ok faak mînsen sêgen dat ‘t dorp niet meer is wat ‘t weest het, ‘t ferpitert.”

Toen ze een fictieve sociale onderneming moest opzetten voor haar studie wist Bertina daarom ook meteen dat het een centrum voor talentontwikkeling en ontmoeting moest worden. “Myn droom waar ‘n plak der’t elkeneen komt, leert fan nander, talinten ontdekt, nander fersterkt. Soadat elkeneen ‘t gefoel het dat-y ‘d’r bij hoort.” In haar opleiding werd sterk de nadruk gelegd op de waarom-vraag. “’t Antwoord op die fraag is: Ik hew ‘n man, kines, frynden en femily om mij hine en kin mijsels ontwikkele. Ik gun dat ‘n ânder ok.”

‘Groat dinke, klain beginne’ - Bertina’s droom sloot aan bij de sociale inclusie agenda van de gemeente, die de kapstok vormt voor het sociaal beleid. Vorig jaar september werd ze als inwoner gevraagd deel te nemen aan een dorpsbijeenkomst over sociale inclusie. “Soasjale inklúzzy betekent dat elkeneen metdoen kin en ‘t gefoel het d’r bij te horen.” Uit die bijeenkomst kwamen onderwerpen zoals het verbeteren van de leefomgeving, meer mensen aan het werk, iedereen hoort erbij/doet mee en omkijken naar elkaar. “Werom na de ‘mienskip’ dus”, vat Bertina samen.

Een paar maanden later, toen een nieuwe dorpsbijeenkomst wegens COVID-19 niet door kon gaan, bracht Bertina onder het motto ‘groat dinke, klain beginne’ in overleg met de gemeente een enquête rond om de behoeftes op het gebied van leefbaarheid te peilen.
Doordat ze die vragenlijsten aan de deuren ophaalde kreeg ze een heel duidelijk beeld. “Soms hew ik wel drie kertier praat, ik hew soafeul hoord. Krekt ok fan mînsen die’t nooit naar ‘n bijeenkomst gaan souwen, die’t hur niet minge in ‘t dorp. Elkeneen het ferlet fan kontakt, maar d’r binne faak omstandigheden werdeur at dat niet lukt.”

Experiment - Het fictieve karakter van het talentencentrum veranderde in een realistisch scenario toen projectleider sociale inclusie agenda van de gemeente Waadhoeke Nynke Dölle vroeg of Bertina het plan daadwerkelijk in een iets bredere vorm wilde uitvoeren. “De gemeente geeft ‘t belaid tunworig meer form fan de fraag út, fan ’t dorp út. Dut is ‘n eksperimint werfoor at ‘n ândere menier fan werken norig is.” Daarom is Bertina in oktober in dienst bij de gemeente gegaan en vanuit Waadhoeke gedetacheerd bij de opgerichte stichting NWC de Opstap. “Ik hew aigenlik myn aigen baan kreëert”, lacht ze.
De zorg via NWC de Opstap is lokaal gericht en laagdrempelig, daardoor is specialistische (en dure) zorg vaak helemaal niet nodig, denkt Bertina. “Ik dink niet in indikasys of nivo, maar in kânsen: en dat een enerzy krijt fan dingen die’t hij of sij graag doet. Of dat nou braaie of túnspitte is, dat maakt niet út.”
Naast inwoners en zorgorganisaties zoals het Gebiedsteam en de Skûle worden de lokale ondernemers, verenigingen en onderwijs ook netwerkpartners van de Opstap, zo benadrukt Bertina. Zo komt er een activiteitenprogramma in samenwerking met de basisschool De Twiner en kunnen de kinderen (fictief) dieren adopteren. “Groen en dieren sorge foor ferbining. Ik dink an skildpadden, kavia’s, hinnen, kninen en gaiten, maar ik mot nag útsoeke wat de mooglikheden binne.” De dieren komen er samen met de huiskamer, een moestuin, en een atelier voor creatieve activiteiten als eerste. Later volgen nog andere leeronderdelen zoals horeca of meubelmakerij. “’t Is maar krekt wat anslút bij de inweuners en wat mînsen wille. De fraag fan inweuners is laidend, dut bepaalt het anbod. En ik hou in ‘e gaten dat d’r gyn overlap komt met ôndernimmers, ferenings of ’t Beerdhuus. Wij fersterke nander.”

Groen - Bertina bruist van de ideeën en neemt anderen gemakkelijk mee in haar enthousiasme. Zo vond ze al bestuursleden en vrijwilligers. En, helemaal in overeenstemming met haar missie, vroeg ze een vrouw van Poolse afkomst als penningmeester. “Ik weet seker dat sij de kwaliteiten het, maar ik dink dat sij nag nooit foor ‘n bestuur froegen is”. Ze haalt haar schouders op. “Getallen binne dos ‘t selde in ‘t Poals?”
Het schoolgebouw, dat al een paar jaar via een leegstandbeheerder wordt verhuurd, moet de komende tijd worden opgeknapt en geschikt worden gemaakt voor gebruik. Ook dat is Bertina wel toevertrouwd, als voormalige interieurstylist. Ze toont het moodboard dat ze maakte op haar telefoon: een sfeer van eenvoudige creativiteit, duurzaamheid en veel groen. “’t Wort heel mooi en ik hew d’r och soa’n sin an. Hulp fan frijwilligers is meer dan welkom, dus kom fooral del. Ik hoop dat inweuners over ‘n paar jaar weer trots op dut dorp binne.”

Meer informatie? Of wil je helpen als vrijwilliger? Kijk op:
Facebook: NWC de Opstap
Instagram: nwc_deopstap
Of bel met Bertina: 06-29542213

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl