Nieuws

Gedinke en foorútsien: 75 jaar befrijding

‘Fergeet nooit de stam derstou ’n sprútsy fan bist’

Door de redactie van de Bildtse Post

Eand april 2020, 75 jaar na de befrijding, fynt in Nij Altoenae ’t projekt ‘Gedinke en foorútsien’ plak, ’n inisjatyf fan brassband Blaast de Bazuin. Toeskouwers sille deur ’n tintoanstelling, ’n oorlogsmaal, ’n koiertocht en ’n konsert beleve wat de oorlog an de Ouwe-Dyk betekende, wat oorlog fandaag de dâg met mînsen doet en hoe kostber at ôns befrijding waar en ôns frijhyd is. De Bildtse Post sil fan nou ôf geregeld andacht skinke an dut projekt. As artistyk laider is Gooitsen Eenling froegen. Fandaag syn ferhaal.

Logo korps 75 jaar bevrijding

“Wat soekt ‘Vadertje Tijd’ soms wonderlike pâden. Fan 1974 ant 1979 begon ik, krekt fan de PA ôf, myn loopbaan in ’t onderwiis in Nij Altoenae. Ik hè ’t der ferskriklik na’t sin had. In Nij Altoenae kreeg ik de mooglikhyd om mij te ontwikkelen tot wat ik útaindlik worre sou: dramadosint, regisseur, akteur en resinsint. De liefde kwam blykber fan baide kanten, want doe’t d’r te min kines op skoal kwammen en myn baan as onderwizer op ’e tocht kwam te staan, het de gemeenskap ’n aksy houwen onder de inweuners fan Nij Altoenae om ’n jaarsalaris foor mij te garanderen. Binnen ’n paar maanden waren de sinten bijnander. Utaindlik hoefde ’t niet deur te gaan omdat d’r in desimber foor ’t kritise jaar ’n húshouwing met meerdere kines in Nij Altoenae kwam te weunen.

In de loop fan de jaren, doe’t ik der allang gyn onderwizer meer waar, hè ik nag ’n paar keer metwerkt an ’n projekt in Nij Altoenae en dat waar altyd weer ’n bitsy thúskomme. En nou bin ik froegen om artistyk laiding te geven an ‘Gedinke en foorútsien’. Werom na de basis, souwen je sêge kinne. Fergeet nooit de stam derstou ’n sprútsy fan bist, koester dyn geskidenis. Ik fergader op ’t heden met maisys die’t ooit bij mij in de klas satten doe’t ik nag meester waar in Nij Altoenae. Ik geniet derfan!

Wat kinne mînsen ferwachte at ik an ’t roer staan fan deuze belevingstocht? In ’t eerste plak wil ik ’t mèt de mînsen doen. ’t Woord ‘mienskip’, dat sont 2018 faak brúkt wort, is hier seker op syn plak. Op frijdeg 29 novimber is d’r ’n informasy-aven weest in dorpshuus De Utwyk in Nij Altoenae. ’n Prot mînsen hè hur doe al opgeven foor ferskaidne rôlen as akteur, koorsanger(es), ferkeersregeler, hulp bij ’t koken en soa meer.
Maar wij kinne nag feul meer mînsen insette. Anmelde kin op e-postadres genfs2020@gmail.com

In ’t tweede plak wil ik graag dat mînsen bij de foorstelling echt wat beleve. Eerder hè ik dat sien laten bij Passy in Bolsward en bij Franciscus in Deinum. ’t Gaat d’rom dat mînsen erfare wat de persoanen in de foorstelling metmake. At dat slaagt hè ik myn doel beraikt.

In ’t dârde en seker niet ’t lêste plak: at ik ja sêg teugen ’n projekt as Gedinke en foorút sien, dan kin de mînsen ’n groate inset fan mij ferwachte. En ik ferwacht dat dan, op myn beurt, weer fan de metwerkers. Metnander werke an ’n projekt met ’n boadskip, dat kin ’n feest worre. Wij houwe jim graag fia de Bildtse Post op de hoogte.”

Gooitsen Eenling

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl