Nieuws

FNP, ChristenUnie: ‘Verbeter verkeersveiligheid St.-Anna’

Door de redactie van de Bildtse Post

De ChristenUnie en FNP willen dat gemeente Waadhoeke en provincie Fryslân in actie komen om de verkeersveiligheid in St.-Anna te verbeteren. De partijen vragen zowel Gedeputeerde Staten als het college van b. en w. om de gevaarlijke kruispunten in het dorp aan te pakken.

De vragen van beide partijen volgen op een bijeenkomst eind 2019 in St.-Anna, op initiatief van de ChristenUnie. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van plaatselijk belang, de ondernemersvereniging en het onderwijs aanwezig.

Iedereen was het er daar over eens dat met name de kruispunten Beuckelaerstraat-Van Harenstraat en Brandsmalaan-Van Harenstraat-Nassaustraat gevaarlijke situaties opleveren bij het oversteken, voor ouders en hun schoolgaande kinderen. Ook de kruising bij de Van Harenskerk wordt genoemd.

“Omdat midden yn St. Anne twa provinsjale diken inoar kruse, komt der in soad ferkear troch it doarp. Dat lied ta gefaarlike situaasjes foar fytsers en fuotgongers. Dat hat ek in negative wjerslach op de leefberens en de regionale sintrumfunksje fan St. Anne, mei syn winkels en oare foarsjenningen,” zo laten beide partijen weten.

In vragen aan gedeputeerde Avine Fokkens en wethouder Boukje Tol roepen FNP en ChristenUnie beide bestuurders op om samen te kijken naar de mogelijkheden, zoals het aanpassen van de kruispunten, het aanleggen van zebrapaden of het instellen van 30 km-zones.

Verkeersveiligheid is in eerste instantie een gemeentelijke aangelegenheid, maar omdat het om provinciale wegen gaat, zouden gemeenten en provincie samen met een plan moeten komen.

“Deselde knyppunten waarden yn it ferkearsplan fan de gemeente It Bilt mear as tsien jier lyn ek al neamd, en kamen op ‘e nij nei foaren yn in ferkearsûndersyk fan Veilig Verkeer Nederland út 2016. No’t It Bilt sûnt in pear jier fusearre is mei syn buorgemeenten, is it no de heechste tiid dat de nije gemeente Waadhoeke yn aksje komt,” aldus de partijen.

Zowel het Rijk als de provincie hebben geld vrijgemaakt voor de aanpak van verkeersonveilige locaties. Beide partijen zouden graag zien dat deze fondsen hiervoor worden aangewend.

Uw reactie


Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl