Nieuws

Gemeente Waadhoeke sluit 2020 positief af

Door de redactie van de Bildtse Post

Het derde jaar van gemeente Waadhoeke is afgesloten met een positief resultaat van € 1,2 miljoen. Het college stelt voor om € 0,6 miljoen hiervan specifiek te bestemmen en € 0,6 miljoen toe te voegen aan de Algemene Reserve. Dit blijkt uit de jaarstukken 2020. Wethouder van financiën Caroline de Pee is tevreden: “In dit bijzondere jaar is het Waadhoeke gelukt om het jaar positief af te sluiten. Ondanks de coronacrisis is er in 2020 weer veel werk verricht.”

Van het positieve saldo van € 1,2 miljoen wordt € 0,3 miljoen veroorzaakt door de vrijval van onderhoudsbudgetten, vanwege de opgelopen achterstand in de uitvoering. Omdat het werk doorgeschoven is naar 2021 is het voorstel om dit bedrag hiervoor te reserveren. Op het gebied van personeels- en bedrijfskosten is ruim € 0,5 miljoen overgebleven, o.a. door het thuiswerken en niet in kunnen vullen van vacatures.
Aan het einde van 2020 was het restbedrag van de post onvoorzien van € 0,3 miljoen al zichtbaar als begroot resultaat. Het gemeentefonds draagt € 0,3 miljoen bij aan het positieve resultaat. Via de decembercirculaire Gemeentefonds zijn nog middelen verdeeld, voornamelijk Coronacompensatie. Nadelig effect op het resultaat is een extra storting in de voorziening wethouderspensioenen van € 0,25 miljoen.

Naast het meenemen van € 0,3 miljoen aan budget voor uitgesteld onderhoud wordt voorgesteld de Coronacompensatie van € 0,3 miljoen toe te voegen aan de Coronareserve. Het restant van € 0,6 miljoen kan aan de algemene reserve toegevoegd worden. Deze komt hiermee op € 15 miljoen. Dat is de ondergrens die door de raad is vastgesteld.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 mei neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarstukken 2020.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl