Nieuws

Intînsive foorberaidings ‘Gedinke & Foorútsien’

Door de redactie van de Bildtse Post

't Broest folop an de Ouwe-Dyk en op Nij Altoenae, want soa at de trouwe lezer fan de Bildtse Post al eerder leze kinnen het: in april wort, 75 jaar na de befrijding, op Nij Altoenae 't projekt Gedinke & Foorútsien organiseerd, 'n inisjatyf fan brâsbend Blaast de Bazuin. 't Wort 'n theätrale tocht die't soa’n ses uren duurt. Late wij 's even achter de scherms sien.

'n Belangryk onderdeel fan 't projekt is 'n theätraal konsert in de Kerk tussen de Dijken. De koazen mezyk fan Blaast de Bazuin sil fan de oorlogsferhalen fan nou overgaan in Befrijdingsmezyk. D'r wort al intinsyf rippeteerd, want dirigint Piet Visser wil hoogstaande kwaliteit biede. 'n Besondere bijdrage an 't konsert komt fan selliste Wytske Holtrop. 't Is 'n groate eer dat Wytske, selliste in 't Konzerthausorchester in Berlyn, hur metwerking an Gedinke & Foorútsien toesaid het.

De enthoesjaste teneelgroep werkt mominteel an de teksten die't foor't groatste part in 't Bildts fertaald worre. Hoe mot men as speuler in 'n frij lând oorlogsferhalen deurgeve an de toeskouwers? Kinne men him inleve in sokke ferskriklike omstandigheden? De rippetisys binne intinsyf, maar d'r ontstaat ok 'n bând tussen de speulers, die't alle leeftiden ferteugenwoordige.

En dan is d'r ok nag 't koor dat groeit en groeit en in de geskidenis de naam ‘Canto Libre 2.0’ metkregen het. Se rippetere al twee keer in de week om de mezyk soa goed mooglik over te bringen op de toeskouwers.

Ok jeugdkorps De Blaasbend(e), ônder laiding fan Hilda Wiersma, ontbreekt fansels niet in de tocht fan oorlog na frijhyd. En spesjaal foor de gelegenhyd is orkest The Jolly Pipers (na de oorlog ontstaan út 't mezykkorps Excelsior St.-Anne) opnij opricht. 'n Dânsorkest met erfaren Bildtse muzikanten. 'n Primeur en alheel passend in de sfeer fan de foorstelling.

Jan de Vries fan Ouwe-Syl het spesjaal foor Gedinke & Foorútsien 'n heel mooi nummer skreven met as titel De Oorlog. Tidens de foorstelling sil Jan dut lied met kines fan CBS De Noordster Nij Altoenae ten gehore bringe. De twee foorstellings, op frijdeg 24 april en saterdeg 25 april, binne al útferkocht.

Maar bútten de tocht om, binne d'r nag meer aktiviteiten. Soa worre alle bovenbou-groepen fan de Bildtse basisskoalen besocht met koffertsys met foorwerpen út de Tweede Wereldoorlog werover at heel feul te fertellen fâlt . Soa as bonnen, knypkatten en persoansbewizen. Ferhalenfertellers die't 'n persoanlike bând met de oorlog hewwe, raize met. En Marieke Swart, studint theäterwetenskappen, organiseert 'n interaktive foorstelling tidens 't besoek an de skoalen. 't Is 'n mooie samenwerking tussen Bildts Aigene en Waadzinnig.

De skoalkines besoeke ok 'n tintoanstelling in de skuur fan Froukje en Teun de Jong an de Ouwe-Dyk, wer't de theätrale tocht begint. Deuze tintoanstelling, inricht deur Bildts Aigene met affisys, foto‘s, filmfragminten en live fertelde ferhalen, wort met mooglik maakt deur 't Aldert Cuperus Fôns. De tintoanstelling is toeganklik foor idereen, die't belangstelling het. Neteer alfast in de aginda de datums werop at je welkom binne. Op Paasmaandeg, 13 april wort de tintoanstelling offisjeel opend, fan 15.00 uur ôf kin idereen de tintoanstelling besichtige tot 17.00 uur. Fan dînsdeg 14 t/m woensdeg 22 april is de tintoanstelling open tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is fergeefs.

Meer informasy: www.blaastdebazuin.nl

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl