Nieuws

Zwaantje Wijbenga-de Boer (79) vrijwilliger van het jaar

‘Leave minsken om jo hinne draacht safolle lichter’

Door de redactie van de Bildtse Post

Het was een enorme verrassing: Zwaantje Wijbenga-de Boer (79) uit St.-Annaparochie werd op 22 november uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar van Hersenletsel.nl, de vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Een hele eer, vindt ze zelf ook, maar: “It giet net om my, it giet om it moaie wurk dat al dy frijwilligers dogge foar minsken mei harsenletsel.”

Zwaantje Wijbenga-de Boer

Door Gerard de Jong -  Nog voor de koffie goed en wel op tafel staat, heeft ze (“sis maar Zwaantje hear!”) de laptop al opengeklapt. Ze laat een prachtig filmpje zien, geschoten bij haar thuis en tijdens het hersenletseltrefpunt, waar ze steevast als vrijwilliger werkt.

“Se fertelden my: Do bist nominearre! Leave santjin... Dat hie ik nea tocht. Der wurde flink útpakt, mei in nominaasje-filmke en alles. Want no moast ik al winne! Foar de feriening fansels. Dy hat no € 1000 krigen.”

Die vereniging is regio Fryslân van Hersenletsel.nl, een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Hersenletsel.nl is een ontmoetingsplek voor mensen die getroffen zijn door bv. een beroerte, herseninfarct of letsel door een ongeluk.

Op de algemene ledenvergadering bleek dat ze twee andere genomineerden achter zich liet: de Piebeth Barents-Westerbeek Award ging mee naar St.-Annaparochie. Collega’s spreken in het filmpje lovend over Zwaantje: ze staat voor iedereen klaar en verzaakt nooit. “Ik haw blommen krigen en mails fan minsken dy’t ik soms eins net iens ken, famylje fan ‘getroffenen’. Se binne sa tankber dat der in plak is foar minsken dy’t dit oerkaam is.”

Zwaantje raakte betrokken bij de vereniging toen haar man Dirk hersenletsel opliep. “Dirk krige yn 1999 in nije hartklep. Tidens de operaasje is der in stikje kalk yn de bloedbaan terjochte kaam, dat nei de harsenstam tagongen is. It koste him muoite om te praten, hy koe net goed rinne, en it slikken woe net. Hy koe ek ûnreedlik lulk op my wurde, om it dêrnei gau wer goed te meitsjen. Ik wist dat hy it net miende, dat it troch de oandwaning kaam, maar leuk wie it net.”

Toch ging Zwaantje niet bij de pakken neer zitten. “It wie dreech, mar ik sjoch alles fan de sinnige kant en Dirk learde der wol goed mei om te gean. Hy learde wer te fytsen, op in fyts mei trije tsjillen. Ik fytste altyd grutsk achter him oan. Ek it rinnen gong stadichoan wat better. ‘Pake loopt achter de ventilator’, sei ien fan de pakesizzers ris! Moai no?”

 Het hersenletsel van haar man bracht hen in contact met wat toen nog het cva-café heette, en nu het hersenletseltrefpunt is. Sinds 2004 is ze er al vrijwilliger, ook nadat Dirk in 2007 overleed. De kracht van deze bijeenkomsten - één keer in de maand in Abbingahiem in Leeuwarden, en een keer in de twee maanden in Harlingen - is dat iedereen er gelijk is, vertelt ze. “It is net allinnich foar de minsken mei letsel, mar ek foar famylje. Eltsenien kin syn ferhaal kwyt. Leave minsken om jo hinne draacht safolle lichter, dat hawwe wy sels erfaren.”

 Het onbegrip naar de getroffene toe, de onzichtbare gevolgen van opgelopen hersenletsel, dat noemt ze “haar stokpaardje”. “Ik bin ris sa nidich wurden doe’t ien belearjend tsjin myn man sei dat ‘er better artikulearje moast. Hy die syn bêst! Dêr sis ik dan ek wat fan, ik bin net op myn mûle fallen! It trefpunt is dêr geskikt foar. Minsken mei harsenletsel hearre de ferhalen en erfarings fan oaren. Dan fiele jo jo lichter, net sa allinnich. En merke jo dat mear minsken mei ûnbegrip te krijen hawwe.”

Dat Zwaantje’s inzet gewaardeerd wordt is wel duidelijk. Zelf haalt ze er ook genoeg voldoening uit. “It is sok moai wurk om minsken te helpen, te lústerjen. Jawis, ik kom ek wolris strontwurch thús, de petearen kinne yntins wêze, mar it jout sa’n goed gefoel minsken helpe te kinnen. Ik gean der mei troch oant ik net mear kin. Dizze priis is fansels prachtich, mar it giet net om my allinnich. Dit is in wurdearring foar alle frijwilligers.”

Kijk voor meer informatie over de vereniging en activiteiten op www.hersenletsel.nl/friesland

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl