Nieuws

Live-útsinding út gemeentehuus Franeker

Meertalighyd sintraal op Europese Taledâg

Door de redactie van de Bildtse Post

Op de Europese Taledâg, saterdeg 26 septimber, sille de streektalen fan Nederland te horen weze bij ’n meertalige fiering op ’t gemeentehuus fan Waadhoeke in Franeker. Spesjale gast is ‘Dichter des Vaderlands’ Tsead Bruinja. ’t Bildts wort ferteugenwoordigd deur muzikant Jan de Vries, op ’n dâg fol mezyk en poëzy.

De Europese Taledâg wort sont 2001 alle jaren fierd en staat in ’t teken fan meertalighyd en ’t leren fan taal. D’r binne meer dan 200 talen in Europa. Naast de offisjele talen binne d’r nag soa’n 80 erkinde talen, soa as ’t Frys, ’t Sorbys, ’t Baskys of ’t Dúts, dat fan Armenië tot an Denemarken in ferskillende lânden erkind wort.

’t Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) hout saterdeg ’n spesjale fiering fan meertalighyd op ’t gemeentehuus in Franeker. Soa sil Tsead Bruinja fertelle over syn blomlezing fan poëzy út Nederlanse streektalen. Feerder klinkt ’t Bildts (Jan de Vries), ’t Franekers en ok ’t Grunnings, deur metwerking fan ferskillende artysten.

Live-útsinding - De Europese Taledâg begint saterdeg om 11.00 uur bij gemeente Waadhoeke, die’t as meertalige gemeente deuze dâg met ’n aigen programma fiert. Fanwege de failigens is d’r plak foor ’n beperkt tal toehoorders. ’t Is ferplicht om je an te melden om d’r bij te wezen.
Derom wort ’t evenemint live útsonden fia de webpagina fan de gemeenteraad fan Waadhoeke, te finen fia waadhoeke.nl.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl