Nieuws

Môndkappy of fliiblappy?

Door de redactie van de Bildtse Post

De Bildtse Post kreeg ’n allerarigst mooie ansichtkaart opstuurd fanút Tzummarum. Nou’t elkeneen ’t over môndkappys het, fraagt frou Buma-Feenstra hur ôf: is ‘fliiblappy’ niet ’n feul mooier Bildts woord?

Deur Gerard de Jong - Frou Buma-Feenstra weunt in Nij Bethanië en stuurde ôns ’n kaart. Se skriift, in ’t Fries: “Wy hawwe tsjinwurdich ‘mondkapjes’. Dat is it Nederlanske wurd. Mar no haw ik in Biltsk wurd betocht. Ik tink dat ‘fliiblappy’ wol in aardich wurd wêze kin. Wat soene Aldert Cuperus en oare rasechte Bilkerts derfan tinke? Graach harren reaksje yn dizze krante!”

’t Likent ôns krekt soa neskierig om hier jim over te horen. Is ‘fliiblappy’ ’n mooi Bildts woord foor môndkappy? En at wy dan dos an de gang binne, is d’r ’n goed Bildts woord te bedinken foor ‘lockdown’, of foor ândere korona-rillateerde termen?
Stuur jou reaksy na redaksy@bildtsepost.nl, en bij genôg insendings komme wij d’r over twee weken op werom!

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl