Nieuws

Môndkappy of fliiblappy? (2)

Door de redactie van de Bildtse Post

De Bildtse Post kreeg ’n mooie ansichtkaart opstuurd fanút Tjummarum. Nou’t elkeneen ’t over môndkappys het, froeg frou Buma-Feenstra hur ôf: is ‘fliiblappy’ niet ’n feul mooier Bildts woord? Wij speulden deuze fraag an ôns lezers deur.

Deur Gerard de Jong - Frou Buma-Feenstra skreef, in ’t Fries: “Wy hawwe tsjinwurdich ‘mondkapjes’. Dat is it Nederlanske wurd. Mar no haw ik in Biltsk wurd betocht. Ik tink dat ‘fliiblappy’ wol in aardich wurd wêze kin. Wat soene oare Bilkerts derfan tinke? Graach harren reaksje yn dizze krante!”

Jan de Groot stuurde ôns drekst ’n bericht: “Fliiblappy fyn ik niet ’n goed nij Bildts woord. Bij dut woord dink ik meer an feulal ouwere mînsen wer’t ‘t fliib/kwail út de mônd komt en dat d’r dan ‘n doeky in de buurt lait om dat fliib/kwail ôf te fegen. Ik docht sels an mônddoeky of môndbúsdoek.”

Foor lockdown had De Groot wel ’n suggessy: “Opslotte, de opslútting, ophokke of ophokplicht.” Fooral de eerste fyn ik sels ’n arige fiinst.

Ok Hans Hilarides út St.-Jabik docht in de richting fan ‘slot’, soa skreef-y: “Slot d’r op, de boel op slot, búttenslútterij of huusklústerij.”

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl