Nieuws

Bútgoed fan Leendert Ferwerda het nije plakkys kregen

’Mooie rommel krijt nije bestimming’

Door de redactie van de Bildtse Post

Fleden week in Hea! had Stannebuurtster Leendert Ferwerda al said, dat at een nag wat fan syn út de see anspoelde mooie rommel in de SeedyksterToer ônder Marrum hewwe wou, dat se dan saterdegoffen maar komme mosten om met te nimmen wat se hewwe wouwen. Storm liep ‘t niet, om maar in de terms fan ‘t bútsoeken te bliven. Maar d’r kwammen genog mînsen op ôf om na twaalven sêgen te kinnen dat de meeste bút bij ‘n ânder ‘n mooi plakky krije sil. Wij late de bútsoeker sels der nou over an ‘t woord.

Deur Leendert Ferwerda - An de reaksys die’t ik na HEA kreeg: “Hoe let kinne wy komme,” had ik wel de norige ânloop ferwacht. Maar myn înskatting dat ‘n stik of tien dan al heel mooi weze sou, waar feulsten te leeg. En op ‘t gemeentehuus in Dokkum wouwen se, met de ferkoop fan skoalplaten in Dainum as gyn goed foorbeeld, niet, dat fan de seedyk ôf tot in Marrum en de Hâlumerhoek de dyk fol met auto’s staan sou.
Dat SeedyksterToer-aigner Germ Visbeek waar al amtlik beld, dat d’r niet meer dan fijf auto’s op ‘t hiem staan mochten en niet meer dan fier persoanen tussen de mooie rommel deur skarrele mochten. En d’r most maar reken met houwen worre dat Handhaving komme sou om te sien at de koronawetgeving wel naleefd worde. En ‘n boete fan 240 euro waar dan fansels soamaar útskreven.

Omdat alles fergeefs metnommen worre kon, hadden Visbeek en ik toch maar de norige foorsorgsmaatregels nommen met anplakkers om anderhalve meter ôfstand te houwen en niet meer dan fier man/frou in ‘t fertrekkende juttersmuseum.
Nou kinne de meeste mînsen gelukkig tot fijf telle, dat d’r hoefde neffens ôns gyn portier inhuurd te worren. En souwen de diken na de SeedyksterToer follope met auto’s? Gyn see waar mij in de ôflopene jaren te hoog, dat dut souwen wy na de opnames foor ’n Hea! in jannewary 2013 met ‘n niet-speulde brokene poat op de seedyk bij de Swarte Haan, ok wel overleve. Dos maar froeg fan ‘t bêd, niet skere, want dat hewwe bútsoekers at se over dyk gaan niet an tiid, en even na achten die kant maar út.

‘n Froeg bakky koffy, de koronaregels opplakke, met stoepkryt de looprichting deur de mooie rommel en dan toch met de norige spanning maar ôfwachte. Stel dat d’r niet eens tien komme, dan sou de bestelde kontener wel ‘s te min kúbbike meters hewwe kinnen.
Even foor negenen, der waren al drie die’t ‘t deur de offendamp ‘t bútplak fonnen hadden. De een met, ‘n ânder sonder môndkappy. Maar ‘t waar nag gyn 1 desimber, dat se konnen hur gang gaan. “Wat freegje jo hjirfoar.” “Kost niks, metnimme en roile kin niet.” ‘n Bilkert is meertalig en idereen die’t legere skoal had het, ferstaat Bildts. En ‘t liep de hele offen deur, mooi deur. Soa nou en dan most d’r ‘s even een wachte tot een met ‘n fiskist fol en tou over ‘t skouder na de auto gong.

Tou. Wat worde d’r deur ‘n paar frôly ‘n prot tou, ‘t wat dunnere tou, metnommen. Se hadden al froegen at se dat allegaar wel hewwe mochten. “Jawis, maar ik bin wel benijd wat jim der nou met doen gaan sille.” Fan dat tou worre êrmbandsys maakt. Die worre ferkocht en de opbringst gaat naar ‘n goed doel.
En dan krekt bedinke je, dat je dèrom dus al die eandsys tou út ‘t floedmerk weg metnommen hewwe. ‘n Ander froeg at se wel meer as een fiskist metnimme mocht. Die waren heel geskikt om kachelhout in op te slaan, omdat se ok mooi stapelber binne en krekt saagd hout mooi in droge kin.
Al weer ‘n bewiis dat ‘t mooie rommel waar. En die plattere fisbak? “Der kweek ik túnkrûden yn. Troch dy gatten yn de boaijem bliuwt der gjin wetter yn stean.” Mooi bedocht.

En ‘t lyk fan Swarte Haan het ok ânder, lêste rustplak fonnen. Dat is naar ‘n ândere fersameling gaan fan ’t in see fonnen spul. En je kinne d’r weer ‘n mooi ferhaal bij bedinke dat ok nag wel ‘s echt weze kin, soa’t dat deur de nije kistbeheerder an mij ferteld worde.
En wat doet men met al die fisnetdrivers. Die komme bij goenent in de tún te lêgen, hange nou in ‘n boom en die met ‘n gat in de midden krije ok ‘n mooi eandbestimming, alheel passend bij de tiid fan ‘t jaar. Der past mooi ‘n keers in en ‘n mooiere bestimming kin ik niet bedinke. Ok ‘n mooie bestimming krije de dikkere eanden tou. Een fan de Nije-Dyk sil dat brúkke in surfaiveltrajekten. En d’r gaat meer werom naar ‘t Bildt, bút út de aigen bút en weer raakber bij mij.

Wat ik heel mooi fyn is, dat de nije aigner fan ‘t restaurant The Friezinn in Westhoek, Douwe Gerlof Heeringa as projekt fan leerlingen fan ‘t Nordwin-college, ‘n nije bestimming het foor die stapel horisontale aikene golfbrekerplanken, met die spikergatten, bij de Swarte Haan weg.
Der stane nou alleen nag de fertikale restanten fan bij ‘t plak der’t fan 1934 tot 1946 de feerboat naar ‘t Ameland anlaai. En nag ânder, ok foor him mooi spul, waar al foor Heeringa risserveerd. En soa het hest alles ‘n nij plakky kregen.
Saterdegoffen hew ik mînsen de auto folladen sien met wat-de-see-gâf der’t se heel blij met waren. ‘t Worde soa foor mij toch nag ‘n blij ôfskaid fan myn mooie rommel. En de kontener riek met wat se echte rommel fonnen, omdat se ‘t lêge lieten, niet eens halffol.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl