Nieuws

Onderzoek gebruik Bildts door jongeren op sociale media

Door de redactie van de Bildtse Post

Campus Middelsee werkt momenteel mee aan een onderzoek naar het gebruik door jongeren van  minderheidstalen als Bildts en Fries op sociale media. Leerlingen vullen een vragenlijst in over hun taalgebruik op internet, thuis en met vrienden, gemaakt door Lysbeth Jongbloed-Faber van de Fryske Akademy.

Onderzoek naar gebruik van Bildts op sociale media. (foto: SignBiblio)

Door Gerard de Jong - Lysbeth Jongbloed-Faber doet al jarenlang onderzoek naar het gebruik van minderheidstalen op media als WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat. Ze richtte zich daarbij eerder op o.a.het Fries en Limburgs. Het nieuwe onderzoek is de eerste keer dat ook het gebruik van Bildts op sociale media in kaart wordt gebracht.


Campus Middelsee zegde medewerking toe aan een nieuwe onderzoek. Jongeren uit de bovenbouw van  de Campus krijgen een vragenlijst voorgeschoteld over hun taalgebruik op sociale media, thuis in het gezin en met vrienden.

De vragenlijst kan zowel in het Nederlands, Fries als het Bildts worden ingevuld. ”It  giet om in promoasje-ûndersyk nei it gebrûk fan lytse talen op sosjale media,” vertelt Jongbloed-Faber. ”Yn 2013 en 2014 haw ik ûndersyk dien nei it gebrûk fan it Frysk. Dat ûndersyk wurdt no  werhelle, mei ek it Biltsk derby. Ik wol yn kaart bringe hokker faktoaren fan ynfloed binne op welke taal  bern wêr brûke en wannear.”
Ze hoopt dat zoveel mogelijk leerlingen van de school de enquête invullen. ”Wat mear der meidogge, wat  bettere konklúzjes wy lûke kinne oer it gebrûk fan it Biltsk ûnder jongerein.”

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl