Nieuws

Rabobank geeft 3000 euro an ’Gedinke’

Door de redactie van de Bildtse Post

Woensdeg 1 july ontfongen Froukje Stok, Wietske van der Meer en Anna Leijstra ’n sjek fan € 3000 út annen fan Oscar Bathoorn fan de Rabobank Noordwest Friesland.

’t Bedrag wort útkeerd deur ’t Coöperatiefonds fan de Rabobank. Met dut fôns ondersteunt Rabobank ferenings, stichtings  n instellings, die’t ’n bijdrage levere an maatskaplike en kulturele inisjativen, die’t de lokale leefomgeving ferbetere. Brassband Blaast de Bazuin fan Ouwe- en Nije-Dyk, organisator fan de foorstelling ’Gedinke en foorútsien’, had ’n anfraag  ndiend en is fansels och soa wiis met deuze prachtige bijdrage.
Spitig genog kon de muzikale lokasyfoorstelling ’Gedinke en foorútsien’ ôflopen maityd niet deurgaan fanwege de koronakrisis. De foorstellings binne útsteld na frijdeg 30 april en aterdeg 1 maai 2021. Wij hope dat de wereld d’r dan weer wat beter útsiet en dat wij, in de foorstelling, onderweegs kinne an oorlog na frijhyd.

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl