Nieuws

Timen Dijkstra sturven

Timen Dijkstra, Westhoeker foor ’t leven

Door de redactie van de Bildtse Post

Op 90-jarige leeftyd is op 5 maai Timen Dijkstra fersturven. Dijkstra, fan de Westhoek en weunende in Menaam, skreef tegaar met Albert Tilma de Bildtse Revú, ’n Amerikaan op ’t Bildt.

Bilkert om ferens Timen Dijkstra út Menaam

Deur Gerard de Jong -Timen Dijkstra is geboren en opgroeid in de Westhoek. Syn hait waar fisser, maar de fisserij waar soa goed as ferdwenen doe’t Dijkstra an syn werkseme leven begon. Hij werkte bij de koöperasy St.-Anne en later de Kondîns in Luwt.

Syn groatste ‘wapenfait’ sou de Bildtse Revú worre. Tegaar met Albert Tilma skreef Dijksta ’t teneelstik over ’n Amerikaan op ’t Bildt. ‘De revú’ is de súksesfolste Bildtse foorstelling ooit, de fersys út ’t stik hore tot de kanon fan de Bildtse mezyk. In 2017 waar Dijkstra d’rbij doe’t ’t mezykboek fan de Revú presinteerd worde.

Dijkstra weunde al jaren in Menaam, der’t-y aktyf waar in ’t fereningsleven. Eerder dut jaar brocht Fanfare Constantia him nag ’n serenade, foor syn 90e jareg. Fan achter ’t rút – fanwege koronamaatregels – folgde hij dut muzikaal eerbetoan, en hij waar blij ferrast. Klaas Dankert fan Radio Eenhoorn had eand forig jaar nag ’n spesjale útsturing met Dijkstra. ’t Programma staat saterdeg ok útfoerig stil bij ’t ferskaiden fan deuze markante Bilkert.

In 2005, doe’t ’t Bildt hur 500-jarig bestaan fierde, publiseerde deuze krant ’n sery interviews met Bilkerts-om-ferens. As eerbetoan an Dijkstra, plaatse wij syn ferhaal nou nag ‘s.

'Ik bin groats dat ik ’n Wâltsyskiter bin'

Doe 't ôns hait en mim trouden hadden se mij al op priemen set, maar an 'e Ouwe-Dyk waar nag gyn plak te weunen en soadoende bin ik, Timen Dykstra in 1930 an 'e Groendyk geboren. (Neffens mînsen om my hine bin ik nag altyd 'n grinsgefal)

'n Klain hutsy later bin wy na de Westhoek ferhuusd en dêr hew ik myn jeugd deurbrocht. Nag skoan kin ik my de skoal foor de geest krije met juf Hoogeveen en meester Van der Wal, mînsen dêr 't ik achterôf bekeken 'n mooi prot fan leerd hew. En de onderste rútten fan matglâs en de groate kachel in 'e hoek fan 't lokaal gâven my, fral bij stormweer altyd 'n gefoel fan húslikhyd en failighyd. Núvver maar soks blyft je maar bij.

Nou worden de meesten fan ôns in die tiid niet foor 't mooiweer groatbrocht, dus na acht jaar legere skoal waren de knyntsydagen fergoed ferbij en most ik naar 't lând en dêr had ik beslist gyn nocht an. Om der foorweg te kommen ging ik naast 't werk avens an 'e study, wat tot gefolg had, dat ik na 'n jaar 't lândwerk faarwel sêge kon. Ik hew doe soa'n tien jaar in't winkelwerk sitten eerst op 't Bildt, maar je wille de flerken wel 's wat feerder útslaan en soadoende kwam ik in Kampen telânde. Doe had ik al wat jaren ferkering met Anne en wy wouwen ok wel 's trouwe en ok wel weer na Fryslând werom dat soa kwammen wy in 1955 in Menaam te weunen en te werken.

Nou gingen de Menamers der in die tiid foor dat se wat stiif en dreeg in 'e omgang met nij inkommen beweuners waren m.â.w. je souwen der niet soa gau tussenkomme.

Ik had wel in 'e gaten dat ik dêr sels an werke most en dêrom bin ik fortendaliks begonnen met Frys te leren en dêrbij kreeg ik 'n prot steun fan myn Frystalige frou en de teneelferening dêr 't ik lid fan worren waar. Ik bin in 't eerstan wel 's útgnezen om myn útspraak en `t woord "sûpengoartenbrij" komt der nag nooit goed út, maar ik hè, deurset en deur 't praten en 'n prot te lezen bin ik 't skriven ok arig machtig worren. Feerder hewwe wy ôns der ok arig bijgeven en ôns inset foor ferskillende dingen 't dorp angaande. Kortom, ik bin Menamer met de Menamers worren, wat blike mâg út 't fait dat se my in 1997 tot 'Man fan 't jier" benoemd hewwe, 'n ônderskaiding die 't ik hoger anslaan as 'n lintsy.  En ok doe 't Anne ânderhalf jaar leden kwam te ferstorven, hewwe se my deur hur wêrme belangstelling foele laten, dat wy der bij hoorden.

In 1960 had ik 't winkelwerk wel bekeken en doe bin ik op 'e bonnefooi na wat doe nag de CCF hytte gaan om werk. Nou had ik wel 'n búsfol diploma's, maar fan melk wist ik alleen maar dat 't 'n witte floeistof waar, dus dat waar weer fan ônderenôf beginne en weer avens an 'e study. En de fertútten die 't dat deen hét, plok ik nou nag de fruchten fan. Nou waar 't fan Menaam na Luwt maar 'n hanestap fansels en dus waar der foor ôns gyn inkele reden om te ferhúzzen en soadoende weun ik hier nag altyd na folle tefredenhyd.

En dochs en dochs gaan ik alle jaren 'n paar keer werom naar 't Bildt. Even 'n lopy (liefst op 'e fyts) de Ouwe-Dyk del na de Westhoek en dan geef ik my even del an 'e Aarmedyk bij Hike-Moi dêr 't ik bij ôns Dirky-Bep heel wat uren deurbrocht hew en leerd hew dat ok 'n eenfoudig leven fan groate rykdom weze kin.

En omdat ik fyn dat se wete motte wêr 't hur wuttels lêge, hew ik op myn fytstochten ôns kines en later de pakesêgers faak metnommen na de meest markante plakkys op 't Bildt en prebeerd hur (met dank an Aldert Cuperus) 'n bitsy historys besef bij te bringen.

En doe't wy soa 's anlând waren bij 't hússy dêr 't wij froeger weunden en ik hur ferteld had hoe behoeftig at 't froeger waar en hoe krap at de minsen doe weune mosten, bekeek 'n pakesêger 't huus 's op en del en froeg: "En wêr wie pake syn keamer dan?". En doe't ik 't nag 'n keer útlaid had, straalde 't ôngeloof hur fan 'e koppys ôf…

Maar de mooiste lopen die 't ik maakt hew, waren die na de rippetisys fan `n Amerikaan op 't Bildt en die fan 'Sil de strandjutter'. 't Metnander omgaan, 'n prot plezier make en dan ok nag hard werke an 'n súksesfol produkt, ônfergeetlik! At ik dan avens thúskwam saai Anne: "Hoe wie 't thús? De wille stiet dy noch yn 'e eagen", en dan satten wy nag ant diep in 'e nacht te praten. Geweldig, en at ik der wel 's an werom dink (de ouwe man wort nostalgys) wor ik der súvver nag 'n bitsy wêrm fan, om met Bauky te spreken. En ok de réunys fan de Westhoekster skoal binne foor mij ônfergeetlik en de leste regel fan 'n fersy wat ik derfoor skreef waar: "Dochs bin ik groats dat ik Wâltsyskiter bin" en in die regel lait wat mij angaat, alles besloaten, want wêr 't je op 'e wereld ok ferkere, Westhoekster bin je foor 't leven!”Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl