Nieuws

‘Guerrilla-aksy ‘Mooi dyn aigen taal’’

Waadhoeke lanseert nije kampanje op Europese Taledâg

Door de redactie van de Bildtse Post

Saterdeg worde op ’t gemeentehuus in Franeker de Europese Taledâg fierd. ’t Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) had dichters en muzikanten útnoadigd om taaldifersiteit en de minderhydstalen te fieren en foor ’t foetlicht te bringen. Ok worde ’n nije kampanje fan gemeente Waadhoeke lanseerd: #mooidynaigentaal.

Deur Gerard de Jong - Froukje de Jong, foorsitter fan ’t EBLT, gong ok in op ’t adfys fan de Raad fan Europa. Nederland mot meer doen om Frys onderwiis te stimuleren, en de regering mot opnij sien na de taalstatus fan ’t Bildts. “D’r lait ’n stevige taak foor ’t Ryk en provînsy. Tidens de korona-pandemy sien wij dat d’r te gau na de taal fan de meerderhyd grepen wort,” saai De Jong.

’t EBLT waar wakker wiis dat de Taledâg dut jaar in Waadhoeke fierd worre kon. Met omdat deuze gemeente, neffens De Jong, d’r ’n prot an doet om ’t brúkken fan de aigen taal te promoten. Soa het de gemeente ’n taalplatform met betrokken instânsys.

Ok formde saterdeg de ôftrap fan de nije taalkampanje fan de gemeente, ‘Mooi dyn aigen taal’. D’r binne poosters en stikkers maakt foor ’t Bildts, Franekers en ’t Frys. De Jong: “’t Wort ’n soort guerilla-aksy, wij sille de stikkers hyltyd faker ergens opdúkken sien.”

De gemeente wil met de kampanje útstrale dat elkeneen in Waadhoeke syn of hur taal spreke mâg. Wethouwer Boukje Tol: “It taalbelied is ien fan de wichtichste punten op ús aginda. Fanôf it begjin fan dizze nije gemeente hat in wurkgroep der aktyf mei dwaande west. It moat fanselssprekkend wêze dat jo oeral yn de gemeente jo eigen taal brûke kinne en jo net remd fiele. Dat jildt al hielendal foar meiwurkers en kliïnten yn it sosjaal domein, by de gebietsteams en yn de soarch. It moat fertroud fiele.”

Bij de fiering worde ô.â. optreden deur Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja en de Grunninger dichteres Fieke Gosselaar. Mezyk waar d’r fan de Bildtse troebadoer Jan de Vries. Ok worde ’n Franeker ferzy fan Nijntje presinteerd.

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl