Nieuws

Waddenhoeksters ferbreke hur faak in formele sitewasys

Door de redactie van de Bildtse Post

Inweuners fan de gemeente Waddenhoek prate hur mimmetaal meestal in de informele sfeer. In formele sitewasys beginne de mînsen faak in 't Nederlâns "omdat dat soa hoort", of "út fetsoen". Dat blykt út 'n ôndersoek fan fijf Pabo-studinten fan NHL-Stenden út Luwt, in opdracht fan de gemeente.

De groate fraag foor de fijf studinten waar: wanneer brúkke inweuners fan Waddenhoek hur mimmetaal? Om hier antwoord op te krijen, hewwe se de ôflopene maanden 'n enkête houwen. Deuze is infuld deur 596 persoanen. 'n Meerderhyd fan 335 persoanen het 't Frys as mimmetaal, folgd deur 130 met Bildts, 64 met Franekers, 57 Nederlâns en 12 met 'n ândere mimmetaal.

Overskakele - Een fan de konklúzzys die't de studinten trokken, is dat mînsen gau fan taal wissele at de gesprekspartner 'n ândere mimmetaal praat. Dut doen se omdat dinke dat de ânder 't âns niet ferstaat of deselde taal niet praat. 'n Prot mînsen gâven an dut automatys te doen. Ok sait 'n groat antal mînsen over te skakelen, omdat dat beter kommuniseert. Dernaast kieze mînsen d'r faak foor om over te skakelen út fetsoen na de ânder toe. Wat feerder opfâlt, is dat 'n groat antal respondinten hur mimmetaal brúkt in WhatsApp.

‘Belied better stjoere' - De gemeente is groats op de meertalige sitewasy en stimuleert de inweuners om de aigen taal te praten. Wethouwer Jan Dijkstra is wiis met 't ôndersoek. "Dit jout ús weardefolle ynsjoch yn hoe't it mei de memmetaal stiet yn ús gemeente. Mar leafst 80 persint fan ús ynwenners brûkt harren memmetaal by famylje, freonen en it ferieningslibben. Yn formele situaasjes sa as by de hûsarts en beljen nei ynstânsjes skeakelt in grut part fan de ynwenners oer op it Nederlânsk. En krekt dêr wolle wy mei oan de gong. It ûndersyk kinne wy dan ek goed brûke om ús taalbelied fierder rjochting te jaan."

Buienradar.nl


Laatste columnsBuienradar.nl