Nieuws

Wethouder Haarsma: ‘Blijf lid van de verenigingen’

Door de redactie van de Bildtse Post

Wethouder Nel Haarsma roept de Waadhoekers in een filmpje op youtube op om vooral nu lid te blijven van clubs en verenigingen.

“It ferieningslibben stiet stil,” vertelt Haarsma in het filmpje. “Guon bestjoeren jouwe oan dat minsken betanke foar it lidmaatskip. Dat is tige spitich, dy ferienings komme sa finansjeel yn de problemen.”

De wethouder roept iedereen op vooral lid te blijven van de verenigingen. “Bliuw foaral lid fan jo feriening, foar safier’t dat mooglik is. Sa komme wy meiinoar troch de krisis, ek op dit mêd. Wy wolle neat leaver as dat wy inoar wer moetsje kinne en dat de mienskip wer brûst. Hâld moed!”


Tags: Corona

Buienradar.nl

Bildts Filmhuus:Podcast Nag even Bildts:


Laatste columnsBuienradar.nl