Bildtse-Kultuurpriis foor Hendrik Elings en Hein Jaap Hilarides

1447-bildtse-kultuurpriis-h-elings-en-h-j-hilaridesDe Bildtse-Kultuurpriis 2014 wort toekind an Hein Jaap Hilarides en Hendrik Elings. Hoewel baide mânly persoanlik hur kulturele spoaren ferdiene, krússe hur pâden ok geregeld en binne se fernijend in ’t werk dat der út ontstaat. De unike kombinasy fan ’t weergeven fan Bildtse feergesichten, ’t brúkken fan de Bildtse taal in skrift en mezyk en ’t met de publiksays en optredens tot feer bútten de gemeentegrînzen in kontakt bringen fan mînsen met ’t Bildt(s) waar foor de sjury reden om unanym de priis dut jaar an hur toe te kinnen.

Hilarides speulde al in 1986 in de Frystalige band ’Wiegel’s Wjukkelmasine’, skreef twee Frystalige romans en ’n Frise ferhalebundel. Dernaast worden gedichten, soawel Bildtsas Frystalig werk, fan him publiseerd in ferskillende útgaves. Op syn website skryfty dat-y sont de ferskining fan ’t Bildts Woordeboek in 1996 optreedt met Bildtstalige fersys.
Na ’n perioade bútten ’t Bildt weund te hewwen, is-y nou weer delstreken in St.-Jabik. Elings die’t na syn oplaiding professjoneel skildert en les geeft, is ok landlik bekind worren deur syn skilderijen, fral doe’t-y ’n portret skilderde fan Foppe de Haan in ’t op Nederland 2 útstuurde programma ’Sterren op het doek’ in 2009.
Geregeld wort werk fan him eksposeerd in galerys en   tintoanstellings en het-y sont 2012 syn aigen ateljee bij syn weunhuus an ’e Ouwe-Dyk. ’t Boek ’Het witte hemd van mijn vader’ ferskeen met werk fan syn hând.
Al fan 1996 ôf speule HeinJaap Hilarides en Hendrik Elings tegaar in de ’Rebound Boogie Bent”. In 2003 ferskeen de CD ’Taai as Bildtse klaai’, in 2005 folgde ’Slingerhaan’ die’t in ’t kader fan ’t Bildt 500 maakt worde. ’n Dârde CD, ’Der’t ik weg kom’, worde in 2011 maakt. Dernaast publisere se sont 2008 in ’n rubryk in de Bildtse Post. Hilarides skryft de teksten, Elings maakt de illustrasys. Se behannele onderwerpen die’t hur rake. ’n Tal fan die publiksasys binne opnommen in ’t boeky ’Fissys sonder finnen’, dat met ’n nije CD bijfoegd, eand 2013 ’t daglicht sâg. In 2014  ferskeen ’t prachtige boek ’Stimd slik’ met ôfbeeldings fan skilderijen fan Hendrik Elings, die’t soa’t-y ’t sels angeeft op syn website deur de Bildtse luchten fassineerd wort, en derbij  skreven Bildtstalige en in ’t Nederlâns fertaalde gedichten fan de hând fan Hein Jaap Hilarides.
Op donderdeg 18 desimber, overdâgs om 16.00 uur, sil in MFS ’Ons Huis’ de priis an hur útraikt worre deur wethouwer Boukje Tol fan kultuur. Elkeneen is derbij fan harte welkom.

Bildtse Post