Nieuwe inrichting Bildtdijken moet einde maken aan hardrijden

1442-impressie-verkeersmaatregel-bildtdijkenGemeente het Bildt trekt negen ton uit voor verkeersmaatregelen op de Oude- en Nieuwebildtdijk. De 30- en 60 km zones blijven zoals ze nu zijn, maar er komt een rode strook asfalt  om het verkeer nog meer af te remmen. Zwarte Haan wordt een 30km gebied. Ook zullen de toegangen tot de bebouwde kom duidelijker worden gemarkeerd. De maatregelen moeten voor eens en altijd een einde maken aan hét grote probleem op de dijken: het te snel rijden van veel verkeer.

Door Gerard de Jong - De ene na de andere pilot en proefproject passeerde de afgelopen jaren de revue: hoe kan het verkeer op de Oude- en Nieuwebildtdijk veilig doorstromen. En vooral: hoe kan het worden afgeremd?
Uit onderzoek blijkt dat het gros van de bestuurders te hard over de dijken rijdt. Waar 60km is toegestaan wordt gemiddeld 65 tot 75km p/u gereden. Binnen de bebouwde kom, waar  de limiet 30km is, gaat de overschrijding zelfs richting een verdubbeling en wordt 50 tot 60km p/u gereden.
Pilots mislukt - De afgelopen jaren werden twee pilots gehouden. Bij Westhoek kwamen passeer- en parkeerstroken. Op Ouwe-Syl werd een hobbel verwijderd en kwamen er visuele maatregelen. Beide experimenten hebben echter niets uitgehaald. De gemeente heeft daarop de Grontmij gevraagd om met één, allesomvattend plan te komen. Dat was hoognodig, vindt wethouder Nel Haarsma: “It is tiid om op te hâlden mei it oanmodderjen. Dêrom kieze wy no foar ien grut plan dat alles dekt. De bewenners fertsjinne nei al it eardere probearjen ek dúdlikheid.”
‘Kleur voor de deur’ - De grootste aanpassing is dat op beide dijken, daar waar clusters woningen staan, een rode strook asfalt aangebracht zal worden. Binnen de bebouwde kom komen daar ook paaltjes op te staan. Auto’s passen daartussen als ze moeten wachten op aankomend verkeer.
’As bestjoerders harren oan de rigels hâlde is dit net nedich’
De stroken – door de gemeente ‘kleur voor de deur’ genoemd – komen ook buiten de bebouwde kom, maar dan zonder paaltjes. Het moet de mensen die dicht op de weg wonen ook  meer ruimte geven. De huidige 30 en 60km zones blijven zoals ze zijn, maar worden nu voor het eerst als zodanig ingericht. Wel zal veel duidelijker worden aangegeven waar een nieuwe zone begint, door bijvoorbeeld een soort ‘entree’ tot een dorp neer te zetten. De hobbel die ten oosten van Nij Altoenae ligt zal verdwijnen. Bewoners daarklaagden ook over  trillingsoverlast. Zwarte Haan wordt een 30 km zone.
‘Struktuer net oantaste’ -  “Dit moat it wêze,” zegt wethouder Haarsma. “Dy moaie, âlde diken lizze der no ien kear. Dat kinne jo net feroarje. Der is fan alles ûndersocht, fan it ferskowen fan de as fan de dyk oant it oanlizzen fan in knik. Mar jo wolle de unike struktuer fan de diken net oantaaste. Tagelyk moat de feiligens en trochstreaming fan it ferkear garandearre wurde.”
Met deze plannen moeten de problemen aan de dijken tot het verleden behoren. Al kan een gemeente uiteindelijk ook niet het verschil maken. Dat moeten de mensen zelf doen. Haarsma: “Dit moat syn effekt hawwe. Eins is it sa dúdlik as wat: as eltse bestjoerder him oan de rigels hâldt is dit allegear net nedich. Mar sa wurket it blykber net. Wy binne hiel bliid  dat wy dit jild fûn hawwe en dat dit útfierd wurde kin.”
Op de Raderaad van 22 oktober worden de plannen uitgebreid gepresenteerd. Iedereen is welkom daarbij aanwezig te zijn. Als de gemeenteraad op 9 november akkoord gaat met de  plannen, dan zal in 2015 de Oudebildtdijk worden aangepast. Een jaar later volgt dan de Nieuwebildtdijk. Er mag van het Wetterskipalleen buiten het stormseizoen aan de  dijken worden gewerkt.

Bij de impressie: De ’kleur voor de deur’-strook: voor de woningen binnen de bebouwde kom loopt straks een gravelkleurige strook met paaltjes. Het is één van de maatregelen om het verkeer af te remmen.

Bildtse Post