Kritiek op verkeersmaatregelen Bildtdijken

’Tsjin snelhydsduvels helpe gjin maatrigels’ - Verkeerswethouder Nel Haarsma en haar ambtenaren wachtte een heet avondje in café Het Graauwe Paard op Ouwe-Syl, waar dinsdag 2 oktober gesproken werd over de genomen verkeersmaatregelen op de Oude- en Nieuwebildtdijk. Er was veel kritiek van enkele bewoners. Pas aan het eind kwamen beide partijen nader tot elkaar.

Door Gerard de Jong - Ze hadden het vooraf zo mooi bedacht. De gemeente zou presenteren wat voor werk er de afgelopen zomer verricht is aan de Oude- en Nieuwebildtdijk. Daarna zou de gemeente samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) en bewoners in kleine groepjes de plannen en mogelijke obstakels doornemen. Het liep anders, dinsdag 2 oktober in Het Graauwe Paard op Ouwe- Syl. De wethouder en verkeersambtenaren kregen een groep boze dijkbewoners tegenover zich waarvan een deel direct hun gal wilde spuwen. De plannen gingen overboord.
Wethouder Nel Haarsma begreep het wel. ”In soad minsken fûnen de plannen of de útwurking net goed. Mar dé oplossing bestiet net, dat moat eltsenien witte. Snelhydsduvels binne der, dêr helpt gjin inkele maatrigel tsjin.”
De gemeente liet na de werkzaamheden – die zo’n € 900.000 kostten – een enquête uitgaan. Van de 700 verstuurde vragenlijsten kwamen er 146 terug. Over het algemeen gaven bewoners aan dat er wel iets minder hard gereden wordt. Tegelijkertijd zouden er door de nieuwe ingrepen meer gevaarlijke situaties zijn ontstaan. Dat laatste is volgens wethouder Haarsma vooral wennen. Het eerste is echter niet op te lossenals de gebruikers zich niet aanpassen.  ”Der wurdt in soad frege om hanthaving. De plysje hat ek al kontrolearre en kin dat yn de takomst faker dwaan. Veilig Verkeer Nederland hat in meldpunt iepene. Dêr kinne bewenners mei harren klachten terjochte. As der genôch klachten binne oerleit VVN mei de plysje. Sij geane ek mei bewenners,as se dat wolle, sels kontrolearjen.” 
Klachten over de werkzaamheden zelf zijn ook in kaart gebracht. Overlast, trillingen, slagschade op de ramen en ander klein ongemak: de gemeente gaat bij iedereen langs om tot een vergelijk te komen. Nu de fysieke maatregelen aan kant zijn is het tijd voor twee andere peilers van het ’Duurzaam veilig’-principe: handhaving en gedragsbeïnvloeding. ”Oan it ein fan de jûn hawwe 15 minskenharren oanmeld om hjir oer mei te  tinken. Tegearre mei ferienings fan pleatselik belang sille wij mei harren om ’e tafel.”
De gemeente wilde pas komend voorjaar metingen houden, als ook die gesprekken zijn geweest. Maar op verzoek van de bewoners gebeurt dat nog dit jaar: twee weken lang, 24 uur per dag. Dan zal duidelijk worden hoeveel er daadwerkelijk te hard gereden wordt en of de maatregelen effect sorteren.
Voor fietsers heeft Haarsma ook advies: laat je niet van de weg afdrukken. ”As fytser fiele jo je soms wat ûngemaklik, mei in kombein of grutte frachtauto achter de rêch. Mar fytsers binne krekt sa goed gebrûkers fan de diken as motoriseard ferkear. Lit jo net de berm yndrukke.”
Uiteindelijk gaat het toch om gedrag, zegt Haarsma: ”Der binne werklik minsken dy’t mei 100 oer de diken skeure. Dy moatte fansels yn de kraach fet wurde, dat moat oanpakt wurde. Mar oeral dr’t diken lizze wurdt te hurd riden, foar in part ek troch de eigen bewenners. Minsken komme al in soad mei eigen inisjativen. Bewenners yn de Westhoek brûke ’smileys’, op Nije- Syl hat hast eltsenien in ’30-sticker’ op de kliko stean. Dat is hiel moai. Mar ferkear bliuwt dochs emoasje, blykt wol. Wij kinne dat allinnich mar mei-inoar oplosse.”

Bildtse Post