BildtSkrivers sette Bildtse taal in de skynwerpers

Op donderdeg 6 july tidens de RadeRaad presintere de BildtSkrivers hursels. Dan worre sij ‘benoemd’ as de ‘dichters en skrivers fan de gemeente ’t Bildt’.

Hein Jaap Hilarides en Gerard de Jong sille op ferskillende menieren de Bildtse taal in al hur fasetten útdrage. Middels proza, gedichten, optredens, flogs en soa feerder sette sij de Bildtse taal in 2017 én in 2018 elke maand in de skynwerpers. Leegdrompelig, toeganklik foor de Bilkerts én foor de andere inweuners fan de nije gemeente Waadhoeke. De twee sille  optrede bij eveneminten, en d’r komt in ’t nije jaar ’n spesjale Bildtse kulturele aven in ’t hoofdplak fan de nije gemeente, Franeker.

Bildtse Post