’Even Bildts goes live’: nieuwe Bildtse klucht Alfred Miedema op de planken

1808-even-bildts-goes-liveDit weekend gaat het nieuwste toneelstuk van regisseur Alfred Miedema in première. ’Even Bildts goes live’ is een klucht die draait om het bekende programma van Radio Eenhoorn, Even Bildts, dat voortaan tv gaat maken. Het stuk wordt geheel in het Bildts gespeeld. ’It moat hjir al wat leefber bliuwe.’

Door Gerard de Jong - ”Even Bildts fyn ik sels in prachtich programma, dat wie de inspyraasje foar it stik. Sels praat ik Frysk, mar it stik is folslein yn it Biltsk. Dy  taal moat bliuwe, en mei Even Bildts as de basis koe dat ek net oars fansels.”
Alfred Miedema is blij dat hij weer een productie op de planken brengt. Die  planken zijn dit keer weer onder dak, in Ons Huis. ”Nei trije iepenloftspullen spylje wy no wer binnen. Dat is ek wolris noflik wer. Bûten witte jo it nea mei it waar, en it is ek in stik djoerder,” zegt Miedema, die de productie uit eigen zak betaalt. ”Fan’t simmer is der al sa’n soad, mei troch Kulturele Haadstêd. En Excelsior yn St.Anne hat dit jier gjin útfiering, dus koene wij no moai.”
Miedema zocht zelf de ploeg spelers bijeen. ”It is in hiel leuke ploech, mei in soad âlde bekenden. Sij spylje it stik yn it Biltsk. De tekst is omset troch Geke Postma-Postma. It is basearre op in besteande revue mar nei de Biltske situaasje skreaun.” Even Bildts - presentator Pe Stienstra speelt zelf ook mee in het stuk - gaat dus televisie maken. Er zijn interviews, rubrieken, een tvspelletje.
Dat leidt tot de nodige intriges en botsingen onder de medewerkers van de omroep. En dan is er ook nog een lijk gevonden van iemand die aan de kieteldood gestorven is. Een rechercheur zit op de zaak, en uiteraard is iedereen verdacht...
Genoeg stof dus om een middag of avond lekker te lachen. ”Dat is foaral it doel, even de sinnen fersette bij in humoristysk stik. Der binne al genôch serieuze saken yn it libben.” Tussen het spel door zijn er Bildtse fersys te horen van o.a. Jan de Vries, Hein Jaap Hilarides, de ReWi’s en Rintje Kas.
Voor Miedema is het zijn eerste stuk nadat hij eind 2016 de Bildtse- Kultuurpriis won. ”Dat wie fansels prachtich. It hat mij net feroare, al fiel ik wol noch mear de needsaak om dit soart stikken te meitsjen. It moat hjir op it Bilt, ek nei de weryndieling, al wat leefber bliuwe. Wij dogge it allegear fergees, mar mei in soad wille. Wij krije ek gjin subsydzje, wat al spitich is. Mar dochs set ik it troch, al wie it mar om sjen te litten dat it kin. Toaniel is myn passy, ik kin net achteroer leune.  Ik hoopje dat dat oaren ek wer ynspirearret.”
Spelers: Wiemer van der Ploeg, Rennie Botma, Anne Visser, Tine Bergsma, Sieb Miedema, Sanne Feenstra, Thomas Keizer, Lonneke van Overbeek, Martin Keizer, Anneke de Vries, Roelinka Lautenbach, Pe Stienstra, Sieger Bergsma, Henriéte de Boer, Tjetien  Schuitmaker Miedema en Jelte van der Veen. Regie en tekst: Alfred Miedema, Bildtse vertaling: Geke Postma-Postma.
’Even Bildts goes live’, zaterdag  24 februari 20.30 uur, zondag 25 februari 15.00 uur, zondag 4 maart 15.00 uur.
Kaarten à € 10 verkrijgbaar bij Expert Meijer.

Bildtse Post