Bildts pakt út bij ôftrap taalpaviljoen MeM

1809-taalpaveljoen-mem-in-anbouTaalpaviljoen MeM in Luwt set dut jaar elke week ’n andere taal in de skynwerpers. Ut binnen- en búttenland mâge soa’n dartig talen hur ’n week lang an ’t  internasjonale publyk fan Kulturele Hoofdstâd presintere. ’t Bildts fersorgt fan 1 ant 8 april de ôftrap, en d’r is ’n farieerd programma samensteld.

Deur Gerard de Jong - Tien talen út Frysland, tien út Nederland en tien út Europa staan fan april ant oktober dut jaar sintraal in taalpaviljoen MeM, ok wel de húskamer fan Lân fan Taal. ’t Paviljoen wort op dut stoit opboud in de Prînsetún. ’t Gebou het de form fan ’n rok, fan mim.
De eerste week is toebedeeld an de  Bilkerts. Bildts Aigene is ferantwoordlik foor de infulling fan de week, en het ’n mooi programma op poaten set. ’n Staalkaart fan wat ’t Bildt(s) te bieden het an  kultuur, taal en ferdivedasy.
Fan sundeg 1 ant sundeg 8 april is d’r elke dâg fan 15.00 tot 17.00 uur wat te beleven in ’t paviljoen. Op de openingsdâg is Tjerk Bosje de seremonymeester fan ’n  twee uur durende sjo met Bildtse skrivers, dichters en ferhalefertellers.
Maandeg 2 april ferhuust de redaksy fan deuze krant foor een dâg naar ’t paviljoen. Der sille ferhalen optekend worre foor in de Bildtse Post. Op de dînsdeg  presintere alle Bildtse kulturele organisasys hur an ’t publyk (BDS, Van Harenskerk, Westhoek Búttendyks, Potatoes Go Wild, Santiago an ’t Wad, de Aerden  Plaats, Bildts Aigene ensf.).
Op de woensdeg is d’r ’n spesjale Bildtse les, fersorgd deur Henk Kas en Anna Leijstra. ’n Dâg later sil kûnstner Hendrik Elings ’n sessy ’live action painting’  fersorge, werbij hij in ’t paviljoen ’n skilderij maakt. Op de donderdeg is d’r avens ok ’n programma, met o.â. de presintasy fan ’n nije Bildtse gedichtebundel deur  de Bildtse Aardappelweken.
Op de frijdeg presintere de Bildtskrivers Hein Jaap Hilarides en Gerard de Jong ’n soort praatprogramma met gasten, spesjale tafelheer Klaas Dankert, ’n kwis, mezyk en meer.
Op saterdeg 7 april sil Pé Stienstra fan Radio Eenhoorn ’n live-útsturing fan Even Bildts, fanút ’t paviljoen, make.
Op sundegoverdâg 8 april wort de Bildtse week op feestlike wize ôfsloaten. Hier hoort ok de overdracht bij: ’t Bildts geeft dan ’t stokky deur an ’t Achterhoeks, die’t  de week derop fulle sil.
Op alle dagen is d’r Bildtse (live-)mezyk. Dernaast presinteert Dirk Reitsma ’De Smaak fan ’t Bildt’, binne d’r Bildtse happys en gerechten,  binne d’r foto’s en kûnst te sien en kin elkeneen kinnismake met ’t Bildt en de Bildtse taal en kultuur. De tiden en ’n oversicht fan alle deelnimmers worre gau bekind maakt.
Bij de foto: Taalpaviljoen MeM in anbou. (foto: Afûk)

Bildtse Post