Bildts slút prachtige taalweek in Luwt ôf

1815-de-feetwarmersDe Bildtse week in talepaviljoen MeM in Luwt is foorbij. Sundeg worde ’t stokky overdroegen an de tweede taal die’t sintraal staat, ’t Achterhoeks. Hein Jaap Hilarides lâs de fijf dichtregels foor fan wat ‘n ‘estafette-gedicht’ worre mot (elke taal foegt fijf regels toe). 

Deur Gerard de Jong - De week waar ’n groat súkses: ’t Bildts ston folop in de belangstelling, d’r kwammen soawel ’n prot mînsen fan ’t Bildt as fan (feer) der  bútten. Neffens Bildts Aigene en organisator Afûk had ‘t niet beter kinnen. Forige week waar d’r nag fan alles te doen om ’t houtene paviljoen in de Prînsetún.
Op   woensdeg fersorgde Anna Leistra der ’n kursus Bildts. De donderdeg waar eerst skilder Hendrik Elings te gast, die’t ter plekke ‘n skilderij fan ’t búttendyks bij  Swarte Haan maakte. De avens maakten de Feetwarmers en Jan Nota d’r ’n muzikaal fesy fan. Die aven worde ok de gedichtebundel ‘Poetic Potatoes’  presinteerd, met alle gedichten die’t de irpelsamenwerking met Malta opsmeten het. ’t Eerste eksimplaar worde in ontfangst nommen deur bouwer Jetze Lont.
Op  frijdeg presinteerden Hein Jaap Hilarides en Gerard de Jong hur ‘late overdâgsjo’, met acht gasten die’t interviewd worden. Mezyk derbij waar d’r fan de Mudbirds  en Jan de Vries. Die leste had foor de gelegenhyd spesjaal ’n nij Bildts nummer skreven, ‘Lând fan Taal’.
Op de saterdeg waar d’r ’n soad radio: eerst skoof Klaas Oosterbaan an bij Douwe Heeringa in Omrop Fryslân’s ‘Op en Ut, om te praten over syn irpelbaklatsys, die’t ’t paviljoen deuze week kleur gaven.
Derna  presinteerden Pé Stienstra en Leendert Nauta ’n spesjale edisy fan ‘Even Bildts’. Ferfolgens waar ’t poadium foor mezyk fan o.â. ‘De Kaizerin fan Ouwe-Syl’. Sundegoverdâg waar ’t dos echt ferbij. Laadde Klaas Oosterbaan syn irpelbaklatsys weer in de anhangwagen.
’t Is nou an de 29 talen die’t nag komme om d’r  krekt soa’n mooie week fan te maken. Dat ’t Bildts syn best beentsy foorset het, der is elkeneen ’t over eens.

In de Bildtse Post (nr15)  ‘n seleksy fan de tidens de open redaksy fan deuze krant typte stikkys.

Bij de foto's: Boven: De Feetwarmers. Onder: Jetze Lont nimt ‘t eerste eksimplaar fan ‘Poetic Potatoes’ in ontfangst út hannen fan Froukje de Jong.
Daaronder: Arsjitekt Nynke Rixt Jukema en kultuurwethouwer Jan Dijkstra tidens de ‘late overdâgsjo’. 
1815-jetze-lont-ontvangt-eerste-eksimplaar-poetic-potatoes-van-froukje-de-jong
1815-nynke-rixt-jukema-en-jan-dijkstra

Bildtse Post