Mooie Palen noadige mînsen út op ’t Bildt

1816-aldert-cuperus-en-jan-dijkstra-bij-ontbloating-mooie-paalAn de Monnikebildtdyk bij Ouwe-Syl is frijdegoverdâg de eerste fan tien nije ’Mooie Palen’ ontbloat. De palen komme op alle infalsdiken naar ’t Bildt toe te staan, en  geve ’t oorspronklike Bildtse grônd- (en taal-)gebied an.

Deur Gerard de Jong - Fan 1650 ant 1795 stonnen om ’t Bildt hinne ok Mooie Palen, om ’t jachtgebied fan de stahouwer an te geven. Aldert Cuperus bedocht, naar anlaiding fan de herindeling, dat d’r nou weer Mooie Palen komme kinne bij de infalsdiken naar ’t Bildt. Een fan de leste beslútten fan de ouwe gemeente ’t Bildt waar  om der sinten foor beskikber te stellen. Oud-burgemeester Gerrit Krol waar ok bij de onthulling anwezig. 
Wethouder Jan Dijkstra (FNP) fersorgde tegaar met Cuperus de ontbloating fan de palen. ”Soa blyft ’t Bildt letterlik sichtber, ok in de nije gemeente,” saai Dijkstra. ”Niet elkeneen waar even wiis met de herindeling, maar ’t waar ’n demokratys beslút. Dat motte je akseptere. Maar ok as gemeente Waadhoeke - of Waddenhoek, soa’t de Bilkerts sêge - wille wij sien late dat ’t Bildt nag folop bestaat.”
Cuperus benadrukte in syn dankwoord ’t ferskil tussen nou en 233 jaar leden, doe’t de palem delhaald worden. ”Doe stonnen de palen hier om mînsen en jagers bútten te houwen. Nou staan se d’r weer: niet om mînsen te keren, maar om hur út te noadigen om kinnis te maken met de Bildtse taal en kultuur. En om sien te laten dat wy âns binne as de rest fan Frysland. Niet beter, maar seker ok niet minder. Ans. Soa blyft ’t Bildt as ’domein’, as streek gewoan ’t Bildt. Krekt soa-as de Betuwe, Twente en de Achterhoek.”
Wethouder Dijkstra wou de Bilkerts nag al wat op ’t hart drukke: ”Fan ’e week waar ik op de skoal fan Nij Altoenae. ’t Meeste Bildts dat ik der hoorde kwam fan mij. Dat  is gyn goed teken. Wees groats op jim taal, en draag ’t út.”
Bij de foto:: Aldert Cuperus (l.) en wethouwer Jan Dijkstra, krekt na de ontbloating fan de Mooie Paal bij de Monnikebildtdyk. (foto: Jan Bonefaas)

Bildtse Post