Wêrm weromsien bij dorpsreüny op Ouwe-Syl

1825-dorpsreüny-ouwe-sylThúskomme, dat waar dut weekeand ’t thema op Ouwe- Syl. St.-Anne, Belkum, België en sels Kanada: honderten mînsen kwammen overal weg naar ’t Bildtse dorp foor de  groate dorpsreünie. Sylsterom- ferens Dicky van der Veer- Snijder waar bij de reüny en het foor deuze krant ferslag daan. ”Wy rake omtrint niet útpraat.”

Deur Dicky van der Veer-Snijder  - As echte ’klaaikluut’ wou ik de Dorpsreüny op Ouwe-Syl fansels niet misse. Met ôns hait en mim en myn beste fryndin togen wij d’r hine. Ouwe- Syl ston in de pronk met alle flâgen út! Alles waar kreas angeven en even later kwammen wy in de feestloads.
Prachtig dekôr - Twee jaar werom had de kemmissy Dorpsreüny al  ’n feesttint regeld, maar doe’t die in jannewary 2018 ferkocht bleek te wezen, mochten se de loads fan de Polstra’s brúkke. De loads waar helendal ankleed as ’n gesellige  feestsaal. Kompleet met ’n prachtig dekôr met Ouwe-Syl d’rop bij ’t poadium.
In ’e kemmissy sitte ’n antal multitalinten dus ’t sâg d’r foortreflik út. Wij hewwe genoaten fan teneelferening Toi Toi met de prachtige eenakters fol mooie Bildtse útspraken en sechys. Fansels konnen wy tussen de bedriven deur al met menigeen prate.
Sylsters út Kanada -  Saterdegoverdâg is d’r ’n welkomstwoord en foor elkeneen koffy/thee met oranjekoek. ’t Is prachtig om te sien hoefeul mînsen d’r op deuze reüny ôfkommen binne. Ut alle hoeken fan Nederland en ok út België binne se naar Ouwe-Syl kommen. D’r is sels ’n heel antal út Kanada! ’t Is heerlik om met soafeul ouwe kunde fan Ouwe- Syl, Nije-Syl, Ouwe-Dyk en Nije-Dyk bij te praten. Allegaar ferhalen en herinnerings worre ophaald.
Koierend deur dut mooie, nag groatendeels autenthike dorp, komme wy bij de Witte Klok. In ’t Doopsgesinde kerky soeke wy naar ôns aigen en ândere bekinde gesichten op ’e foto’s fan de fototintoanstelling. Onderwilens treffe wy der ok weer kunde. In de konsistory draait ’n ouwe dorpsfilm. Wij treffe ’t bysonder, want Afke Valkema- Glazema is d’r ok.  Sij weet soafeul te fertellen over de mînsen die’t op ’e film staan. Dat maakt ’t ekstra waardefol!
Werom bij de feestloads doen wy ôns tegoed an de rejale barbekjoe met salade, petat en ’n ijsy d’r achter an. De reünykemmissy is onfermoeiber doende om ’t elkeneen naar ’t sin te maken. Deur ’t ôfwisselende programma (staan, lope, sitte) hewwe wy in elk gefal gyn blikken gat kregen. Wy rake omtrint niet útpraat met de reünisten die’t wy al kinne of beter kinnen lere.
Fleurig programma - Sundegoffen gaat ’t weer an. D’r is ’n loads-kerkdienst met metwerking fan mezykferening Excelsior. Myn hart gaat open fan die prachtige korpsmezyk. De Bildtse psalm en ândere bekinde fersys tille my op. Na de dienst is d’r opnij koffy met oranjekoek. At dat op is komt ’t leste onderdeel fan dut feestlike weekeand. Excelsior,  anfuld met de Ouwesylster singers Richard Weiland en Anne-Wytske Jellema bringt ’n fleurig programma werbij wij ok ’n keer of wat metsinge kinne. Prachtig!
Wat mooi om soa metnander as Ouwesylsters fan ferskillend ”pluimage” dut reünyfeest te fieren. ’t Waar ’n prachtweekeand! Heel feul dank an de Reünykemmissy! Sij hewwe d’r ’n bilgfol werk an had om deuze dorpsreüny op Ouwe-Syl mooglik te maken. Alles waar út ’e kûnst regeld. Met ’de bek an raffels’ en ’n hart fol goudene herinnerings gaan ik weer naar huus. Hoewel ik al meer as 30 jaar fan ’e Syl ôf bin, foel ik my weer even helendal ’n echte Ouwesylster!
Bij de foto's: Boven: Honderten Sylsters en Sylsters-om-ferens kwammen dut weekeand bijnander op Ouwe-Syl. Der worde de groate Dorpsreüny XL 2018 houwen. ’t Worde ’n drie dagen durend wêrm weromsien tussen ouwe bekinden. Naast ’t feule ophalen fan herinnerings waar d’r mezyk, teneel, ’n útstalling fan ouwe foto’s en nag meer. Op pagina 3 ’n ferslag fan de reüny. (foto: Bertus Dijkstra)
Onder: ’t Hele weekeand feest, teneel en ’n tintoanstelling op Ouwe-SYl. (foto’s Jan Bonefaas en Bertus Dijkstra)
1825-dorpsreüny-ouwe-syl a
1825-dorpsreüny-ouwe-syl b
1825-dorpsreüny-ouwe-syl c
1825-dorpsreüny-ouwe-syl d

 

Bildtse Post