Huisartsenpraktijk Bögels en Impuls Fysiotherapie in oude gemeentehuis

1842-zorg-st-anna-samen-in-t-raadhuus’Heel modern, maar toch vertrouwd’ - Na een verbouwing van zo’n acht maanden is het gezondheidscentrum in het oude gemeentehuis in St.- Annaparochie nagenoeg klaar. De puntjes worden nog op de i gezet, maar het is open en draait naar volle tevredenheid van de initiatiefnemers. Huisartsenpraktijk Bögels en  Impuls Fysiotherapie zien met hun nieuwe onderkomen een droom werkelijkheid worden. Eind november is de officiële opening van het centrum, dat zeer toepasselijk ’t Raadhuus heet. “Wy hawwe hjir alles op ien plak. It jout in hiel soad rêst.”

Door Gerard de Jong - “Hee, de kapstokken zijn ook opgehangen!” Net terug van een cursusweek kijkt Anneke Bögels tijdens een rondleiding door het gezondheidscentrum nieuwsgierig rond naar wat er allemaal gedaan is tijdens haar afwezigheid. Lyze Feitsma: “D’r is echt heel hard werkt hier dut jaar. D’r is nag  ’n lange list met klaine saken die’t nag motte, maar wy draaie en ’t is hier prachtig werken.”
Sinds begin september houden huisartsen Anneke en Paul Bögels praktijk in het oude gemeentehuis, en is ook Impuls Fysiotherapie er gevestigd. Lyze Feitsma en Alle Sterk van Impuls namen vorig jaar het voortouw tot de  samenwerking. Impuls had met een ruimte in Ons Huis en in de Bildtse Slag twee locaties. Alle: “Dat wie net praktysk. Wy hiene al langer de winsk om nei wat grutters ta. Doe binne wy it gesprek oangien mei Paul en Anneke, sij hiene ek grut ferlet fan in gruttere romte. Neidat wy alles op in rychje hiene en bliken die dat it  koe, binne wy der mei ús fjouweren foar gien.”
Ook de huisartsenpraktijk zat te springen om een groter onderkomen. Paul Bögels: “Het belangrijkste voor ons was: hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers  de ruimte hebben? De praktijk aan de Netarisappel werd twintig jaar geleden gebouwd voor zo’n acht medewerkers. Inmiddels zijn dat er al 17, het werd echt te klein.”
1842-anneke-en-paul-bögelsDoor de herindeling kwam het gemeentehuis van het Bildt vrij. Er waren zorgen of het karakteristieke gebouw wel behouden kon blijven, maar de vier kwamen met de gemeente tot een overeenkomst. Daarbij werd bepaald dat de gevel in tact blijft, en ook dat de oorlogsmonumenten in de hal van het gemeentehuis blijven  staan. De nieuwe eigenaren bieden de ruimte voor de jaarlijkse herdenkingen. Ook heeft het gebiedsteam minimaal vijf jaar onderdak in het pand. Andere gebruikers zijn o.a. de mondhygiënist, het gebiedsteam, Interzorg, Buurtzorg en Thuiszorg het Bildt.
“Op verjaardagen werden wel grapjes gemaakt over de symbolische kostprijs van het pand van € 1 - ‘dan had ik het ook wel willen kopen!’ - maar we hebben het  niet cadeau gekregen. Er is voor heel veel geld verbouwd,” zegt Anneke Bögels. En dat is te zien. De oude gemeentebalie is aangepast maar wel gebleven. Links  ervan, doorlopend tot aan het parkje, is het praktijkgedeelte van de huisartsen met spreek- en behandelkamers, ruimtes voor de assistenten, een EHBOkamer en  een grote wachtruimte. Rechts van de centrale balie debatteerde de Bildtse gemeenteraad decennia lang. De raadszaal is nu de nieuwe, ruime apotheek van de huisartsenpraktijk. “Het is mooi dat we de zaken nu gescheiden kunnen houden. In de vorige praktijk gebeurde alles achter dat ene loket. Hier hebben we  verschillende afdelingen en heeft iedereen de ruimte,” zegt Paul Bögels.
Het oostelijke deel van het voormalig gemeentehuis - ‘het nieuwe deel’, zoals dat werd  genoemd - is voor Impuls Fysiotherapie. “Wêr’t earst de ôfdieling ‘Wonen en Werken’ siet, sitte wij no,” zegt Alle. “Wy hawwe in moaie baly, klaairomtes, kantoar, in  kantine en in grutte revalidaasjeromte mei spiksplinternije apperaten.” Daarnaast hebben ze zes behandelkamers tot hun beschikking. Deze worden niet alleen  voor de fysiotherapie gebruikt maar ook door de diëtisten, logopediste, podoloog, verloskundige en voor yoga.
1842-alle-sterk-en-lyze-feitsma“Lyze en ik hiene twa lokaasjes, en feitlik wiene it trije, want thús diene wy de waskerij en administraasje. Us stikje bôle ieten wy achter it buro. No sit alles hjir bij- inoar op ien plak. Wij binne fan 100 nei 700 fjouwerkante meter gean. It is echt ideaal. It jout ús sa’n soad rêst.”
Voor wie het gemeentehuis goed kende is het wonderlijk te zien hoe het geheel omgetoverd is tot iets totaal nieuws, terwijl er ook voldoende is gebleven, wat het vertrouwd doet voelen. Een van de redenen is dat er zoveel mogelijk materialen hergebruikt zijn. Balies, lampen en zelfs de poten van de tafels uit de raadszaal zijn  hergebruikt onder nieuwe bureaus en tafels. “Het is heel modern, maar toch kun je nog zien hoe het was. Dat vind ik mooi. Het tapijt in de hal hebben we grondig  laten reinigen. Dat geldt ook voor het dak, is dat je ook opgevallen? Het hele dak is schoongemaakt, het ziet er buiten echt weer prachtig uit,” zegt Anneke Bögels.
Daarnaast heeft het gezondheidscentrum een duidelijk Bildts karakter gekregen. En dat komt niet alleen door de naam ‘’t Raadhuus’ (“Een idee van Anneke, daar  was iedereen direct voor”). Door het hele pand hangen prachtige foto’s van Ellen Floris van het Bildtse landschap. Wie in de wachtkamer van de huisartsen zit, ziet  groot op de muur de tekst van het Bildts Folksliet. “Dat wilde ik er heel graag op hebben, het is geschreven door Afke Brouwer- De Beer, mijn bep,” zegt Anneke Bögels. “Mijn pake Wiebe Brouwer heeft hier ook jaren gewerkt. Dat maakt het extra bijzonder.” In de revalidatieruimte van Impuls hebben Lyze en Alle voor een  levensgrote afbeelding van de Slikwerker gekozen. “Dat likene ús wol tapaslik, de hannen út de mouwen!”
De reacties van de cliënten en medewerkers zijn louter positief, vertellen de vier. “De mînsen binne blij dat dut mooie gemeentehuus behouwen bleven is en ’n nije  funksy het,” vertelt Lyze. Paul Bögels vult haar aan: “De medewerkers hebben nu alle ruimte. Maar ook voor onze cliënten is het een flinke vooruitgang. Doordat we de apotheek en praktijk nu hebben kunnen scheiden voelt het rustiger. Er is nu meer privacy voor de cliënten.” “It belangrykste is dat de soarch yn St.-Anne no  sintraal húsfeste is, bestendich foar de takomst. En it bringt hjir ek wer wat ekstra bedriuwichheid yn it sintrum fan it doarp,” zegt Alle.
En het is duidelijk dat de vier  initiatiefnemers door het gezamenlijke project ook dichterbij elkaar zijn komen te staan. Ze knikken instemmend als Lyze Feitsma zegt: “’t Is ’n heerlik plak om te wezen. Wij hewwe allegaar ôns aigen rúmte, maar je binne dos ok echt metnander hier.”
Bij de foto's: Midden: Anneke en Paul Bögels.
Onder: Alle Sterk en Lyze Feitsma. (foto’s: Jan Bonefaas)

Bildtse Post