Bijna werd de ’wave’ ingezet voor het taalbeleid van gemeente Waadhoeke

Alom waardering en lof voor het college in de raadsvergadering van de gemeente Waadhoeke, afgelopen donderdag 15 november, waar het betrof de nota  taalbeleid, die als basis moet gaan dienen voor de wijze waarop de gemeente met de vier verschillende talen die in de gemeente voorkomen, denkt om te gaan. Een stevige basis, zo bleek het breed gedragen gevoel deze avond.

door Dirk Gerryts - Mw. Iedema (FNP) deelde de eerste pluim uit aan het college ”… foar de wize wêrop dit unike belied ta stân kommen is”. ”Taal is alhiel ús ding. De memmetaal draacht by oan de identiteit en dermei oan it wolwêzen fan minsken”. Ook was ze ingenomen met de cursussen die worden aangeboden. ”It is tige  wichtich, dat alle minsken yn dit hûs it Frysk ferstean kinne en leafst ek prate en skriuwe kinne”, waarna ze zowel in het Bildts als in het Franekers ook voor die  talen een lans brak. Mw. Osinga (VVD) had een kanttekening. ”Wat opfâlt is dat der safolle praat wurdt oér it ûnderwiis en dat der net praat wurdt méi it    ûnderwiis”.
”Wêrom is dat sa?” zo vroeg ze zich af.  Een persoonlijke ervaring in het Antonius Ziekenhuis in Sneek, waar direct bij de intake gevraagd wordt: ”Yn hokker taal  wolle jo mei ús prate?”, was voor Osinga aanleiding voor een advies aan het college: ”Dóch it gewoan sa!”
Mw. Van der Veen sprak namens het CDA waardering uit voor de nota taalbeleid. Het CDA kan zich daargoed in vinden; zij vond het van belang, dat wie in het Fries  of Bildts contact zoekt, ook een reactie in die taal terug krijgt. ”Dermei lit de gemeente sjen, dat se sichtber en útnoegjend is”, aldus Van der Veen, ”want wy wolle, dat men sich hjir thús en fertroud fielt”.
Hoewel een officiële status ontbreekt bij het Bildts, heeft de provincie het Bildts wel een plaats gegeven in het onderwijs en het CDA vroeg zich af, in welke mate er op  het Bildt al gebruik gemaakt wordt van het Bildtse lesmateriaal. ”Ik wol noch meijaan, dat it in stimulâns wêze soe, om yn it ûnderwiis in taaldosint of  faklearkrêft oan te bieden yn it Bildts en yn it Frysk, omdat net eltse skoalle sa’n ûnderwizer hat”, zo besloot mw. Van der Veen.
De heer Stellingwerf (SAM) noemde een gemeente met vier talen redelijk uniek. ”En dat wy se ek noch behâlde en ûntwikkelje wolle is in útdaging”, zo begon hij. Ook hij stipte het belang van het onderwijs in deze aan. ”It Bildts hat har posysje goed bemachtige, mar yn it ûnderwiis moat ek hjir kontinu oandacht bliuwe om te bewaken, dat it ek troch ús bern en bernsbern noch sprutsen en begrepen wurdt”, aldus Stellingwerf. Verder pleitte hij voor het opnieuw invoeren van een Bildts  trouwboekje (en natuurlijk ook in de andere talen). Hij signaleerde dat allerlei organisaties worden betrokken bij het taalbeleid, maar vond het nog onduidelijk hoe de participatie van de inwoners wordt geregeld.
Uiteraard was verantwoordelijk wethouder Jan Dijkstra blij met alle loftuitingen Blij was hij ook met de nota zelf, waar bijna een jaar intensief aan gewerkt is. ”En ’t  doet ok al fertútten hier in dut huus, want ferkillende amtners hewwe al angeven dat se ok op Bildtse les wille. En dat is wer’t wij hine wille, niet fan bovenôf oplêge, nee, ’t mot fan onderop komme”.
Inhakend op (onder meer) inspreker Bertus Postma van Bitgummole merkte Dijkstra op dat de plaatsnamen vooralsnog blijven zoals ze zijn, maar bij nieuwe suggesties is het mogelijk daar opnieuw naar te kijken.
Over de vragen over hoe het onderwijs bij het taalbeleid te betrekken was hij duidelijk: ”Wis wurdt der ek praat mei it ûnderwiis; petearen mei har binne yn tarieding  en der wol ik hinne mei sawol de ôfdieling ûnderwiis as mei de ôfdieling taal en kultuer. It sit ús goed tusken de earen en wy ferjitte it ûnderwiis perfoarst net!”, aldus de wethouder. Wat de participatie van de inwoners betreft hield hij een slag om de arm hoe dat vorm moet gaan krijgen. ”Miskyn moatte wy de doarpen  wol yn, dat is no krekt ien fan dy suggestys, om de minsken te freegjen: wat soene jim no graach wolle mei dy taal en dat wy in stimulearjende rol spylje kinne”.

Zie ook het artikel: Nota taalbeleid in gemeente Waadhoeke, waar gaat het om en wat staat erin?

Bildtse Post