Raad zet streep door Bildtse dorpsnamen

Er komen geen Bildts en Friese plaatsnamen bij in gemeente Waadhoeke. Een voorstel hiertoe van de FNP kreeg donderdag geen steun. Het college  en de andere partijen vinden dat de namen moeten blijven zoals ze zijn, ook al betekent dat Friese namen in voormalig Menameradiel en Littenseradiel, en Nederlandse plaatsnamen op het Bildt en in Franekeradeel. Voorstanders gaan nu waarschijnlijk naar de bestuursrechter om ‘harmonisatie’ alsnog af te dwingen.

Door Gerard de Jong - Het onderwerp kwam op de agenda na een brief van Franeker Jehannes Elzinga, die voor harmonisatie van de dorpsnamen pleit. Harmonisatie betekent hier: trek voor het voormalige Bildt en Franekeradeel de situatie gelijk met die van Menameradiel en Littenseradiel, waar al   wel officiële Friese plaatsnamen zijn. Dat dit op het Bildt en in Franekeradeel nu, in de nieuwe gemeente Waadhoeke, niet zo is, is in strijd met het ‘gelijkheidsbeginsel’, stelt Elzinga. Hij is bereid naar de rechter te gaan om een naamsverandering af te dwingen.
‘Tsiis fan de bôle’ - Zowel de Jongfryske Mienskip als de Topografyske Wurkgroep Fryslân spraken in om het voorstel van de FNP te steunen.   “Waadhoeke hat in tige ambitieus taalbelied fêststeld.
Dan is it nuver dat it kolleezje de plaknammen net harmoniseare wol,” zei Chris van Hes van de Jongfryske Mienskip. “Der wurdt hjir al ieuwenlang  Franekers, Biltsk en Frysk sprutsen. Wat soe der no moaier wêze at jo plaknamme yn jo earste taal skreaun wurdt?” Ook volgens Cor Jousma van de Topografyske Wurkgroep wordt het hoog tijd voor Bildtse en Friese plaatsnamen. “De tiid dat de Friezen harren de tsiis fan de bôle ite litte is west.”
‘Thema libbet net” - Het college van b. en w. wil er echter niet aan. Wethouder Jan Dijkstra (FNP) houdt vast aan wat er in het herindelingsontwerp staat: de aardrijkskundige namen blijven hetzelfde. Volgens de fractie was dit juist zo omschreven zodat de nieuwe gemeente een besluit kon nemen. Sijbe  Knol betreurde het dat Waadhoeke - “mei in ambitieus taalbelied oer sichtberens fan de lytse talen” - de plaatsnamen zo wil laten.
“Hoe bestiet it dat jo  dit as kolleezje net regelje wolle?” Maar volgens Dijkstra doet de gemeente al heel veel aan het promoten van de eigen talen. Bovendien, zei de wethouder, “merke wy net dat dit ûnderwerp no soa bot libbet yn de mienskip.”
‘Kneppeltongersdei’ - De andere partijen verwezen naar het herindelingsontwerp, waarin staat dat de aardrijkskundige namen gelijk blijven. SAM  Waadhoeke en de ChristenUnie kwamen nog met een voorstel om per dorp te onderzoeken wat de bevolking daar wil. Daar was geen meerderheid voor.
Volgens VVD’er Hendrik Terpstra is men niet principieel tegen andere plaatsnamen, maar is er in de situatie niets veranderd waardoor men nu ineens  voor Bildtse en Friese namen zou moeten kiezen.
“We gaan er geen ‘kneppeltongersdei’ van maken,” zei Dit Bloem (ChristenUnie) aan het begin van de avond. Dat werd het ook niet, al genoot de  oppositie zichtbaar van het gekibbel tussen partijgenoten Sijbe Knol en wethouder Jan Dijkstra.
Aangifte - De stickeractie van Frije Fryske Grûn - dat vorige week op vijftien komborden de Nederlandse dorpsnaam afplakte - krijgt wellicht nog een staartje. De gemeente overweegt aangifte te doen van vernieling. “Aksjefiere is in grut goed, mar jo ferniele in oar syn guod net,” zei wethouder Dijkstra,  die de schade op een kleine € 10.000 schat.

Bildtse Post